برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه تاثیر قراردادن شیر خوار در آغوش مادر با روش روتین اجرا شده حین واکسیناسیون در مراکز بهداشت، بر درد ناشی از انجام واکسیناسیون در شیر خواران مراکز بهداشت غرب تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: زنان و زایمان کودکان

پژوهشگران: 
شاه علی شاداب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

ارائه مقاله در کنگره سلامت خانواده


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

نوزادان در مقایسه با کودکان و بالغین نسبت به درد حساس ترند و استعداد بیشتری برای ابتلا به عوارض درازمدت آن دارند لذا اجرای تدابیر کاهش درد نوزادان ضروری است. پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه میانگین درد ناشی از تزریق واکسن در شیرخواران در آغوش مادر و شیرخواران واکسینه شونده طبق روال معمول انجام گردید.
این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی بر روی 76 نوزاد ترم سالم 4-2 ماهه ای که جهت تزریق واکسن سه گانه به مراکز بهداشت غرب تهران آورده شده بودند انجام شد. هنگام تزریق عضلانی، نوزادان گروه مداخله، دو دقیقه قبل، حین و حداقل 15 ثانیه بعد از واکسیناسیون در آغوش مادر و در گروه کنترل، شیرخواران در طی واکسیناسیون طبق روال معمول مراکز فوق، بر روی تخت قرار داده شدند. (گمارش تصادفی) تغییرات ظاهر نوزادان بر اساس ابزار تعدیل شده واکنش رفتاری درد (MBPS) از 5 ثانیه قبل از شروع تزریق واکسن تا 15 ثانیه بعد از آن مورد ارزیابی قرار گرفت.
واکنش های رفتاری درد دو گروه مداخله و کنترل اختلاف معنی دار داشت (P<0.0001) با توجه به اختلاف معنی دار واکنش های رفتاری درد می توان از روش آسان و بی خطر قرار دادن نوزاد در آغوش مادر، جهت کاهش درد ناشی از واکسیناسیون و تزریقات عضلانی استفاده نمود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):