برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نقش و اهمیت زعفران در توسعه اقتصادی جنوب خراسانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان جنوبی 

گروه پژوهشی: اقتصاد کشاورزی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2223006-2221020-0561

نشانی سازمان مجری: بیرجند، خیابان پاسداران، میدان قدس، جنب فروشگاه فرهنگیان
 

چکیده:

بررسی تاریخچه تولید زعفران در ایران و منطقه خراسان، تجزیه و تحلیل آمار تولید، صادرات و اشتغال مربوط به زعفران و مقایسه تطبیقی آن، همچنین نقش زعفران در افزایش درآمد روستائیان افزایش ارزش افزوده، تثبیت جمعیت، جلوگیری از مهاجرت و توسعه صنایع تبدیلی بخش های مربوط به تحقیق را دربر می گیرد.
این تحقیق از نوع پیمایشی است که با استفاده از آمار اساسی و توصیف و تحلیل آن قصد دارد به اهداف زیر برسد:
- اهمیت و جایگاه محصول زعفران در میان محصولات صادرات کشور به ویژه در استان خراسان؛
- مقایسه تطبیقی هزینه تولید زعفران با محصولات عمده رایج جنوب خراسان مانند گندم و چغندرقند؛
- مقایسه درآمد ناخالص و خالص زعفران با محصولات گندم و چغندرقند در جنوب خراسان؛
- شناسایی مسائل و مشکلات موجود در فرآیند تولید زعفران به ویژه موضوع مکانیزه کردن تولید زعفران؛
- نقش زعفران در ایجاد اشتغال؛
- نقش ترویج و آموزش کشاورزان در کلیه مراحل فرآیند تولید زعفران.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):