برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سنتز پسماندهای روستایی (روستاهای استان اصفهان)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

پژوهشگران: 
قجاوند غلامرضا (همکار طرح)
افشاری سهراب (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1385

کارفرما: جهاددانشگاهی واحد الزهراء (س)

خروجی طرح: 

در هر فصل پس از انجام آنالیز فیزیکی و تکمیل پرسشنامه، تجزیه و تحلیل های مربوطه صورت گرفت و نتایج در قالب گزارش (جمعا چهار گزارش) تحویل کارفرما شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح تعیین میزان تولید پسماندهای جامد روستایی، تعیین سرانه تولید و کل پسماند تولیدی در روستا (به تفکیک پسماندهای خانگی، فضولات دامی، پسماندهای کشاورزی، پزشکی درمانی و صنعتی)، تعیین جرم حجمی زباله و آنالیز فیزیکی و تعیین درصد عناصر تشکیل دهنده زباله های روستایی بود. همچنین در این طرح اطلاعات مربوط به مدیریت پسماندهای روستایی (نحوه جمع آوری، نحوه حمل و نحوه دفع و دفن زباله ها) به دست آمد.
برای این منظور تعداد 44 روستا از کل استان اصفهان به عنوان روستاهای پایلوت انتخاب شد (از هر بخش استان یک روستا) سپس در چهار فصل (پائیز 84، زمستان 84، بهار 85 و تابستان 85) عملیات نمونه برداری خانه به خانه و آنالیز فیزیکی به صورت هر فصل سه روز و حداقل 50 خانوار انجام و پرسشنامه های مربوطه تکمیل شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):