برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی ارتباط لوردوزکمری و تیلت لگن با پرولاپس های احشا لگنگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: طب فیزیکی زنان و زایمان

پژوهشگران: 
سیمرغ لیلا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1387

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

پرولاپس، پیش آمدگی یک عضو (های) لگن خارج از محدوده آناتومیکی طبیعی اش است و دهنده نقص در حمایت های فیبروماسکولار است. پرولاپس احشاء لگنی ارتباط نزدیکی با بی اختیاری ادرار دارد و اغلب به طور همزمان رخ می دهند. پرولاپس خفیف یا متوسط کمپارتمان قدامی دیواره واژن به همراه Cystouretrocele یا Cystocele درجه یک اغلب با بی اختیاری ادرار در ارتباط است، در حالی که زنانی که به پرولاپس های پیشرفته تر کمپارتمان قدامی، غالبا از بی اختیاری ادرار شاکی نیستند.
با توجه به شیوع نسبتا بالای پرولاپس و بی اختیاری ادرار در زنان، هزینه بر بودن تشخیص، درمان و تحمیل بار اقتصادی آن بر جامعه و مهم تر ازآن، پایین آمدن کیفیت زندگی در زنان مبتلا به این بیماری؛ در این تحقیق سعی شد تا بر اساس پیش فرض موجود و با آگاهی از تاثیر نژاد در کنار سایر عوامل خطر همراهی کننده در این بیماری، رابطه تغییر شیب لگن و انحنای کمری را با بیماری پرولاپس احشاء لگنی و بی اختیاری ادرار در زنان جامعه خود مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه به صورت مورد شاهدی بوده و بر این اساس تعداد 15 نمونه در هر گروه با همکاری یک متخصص زنان زایمان، انتخاب و پس از کسب رضایت مورد بررسی قرار گرفت. پس از اتمام اندازه گیری فاکتورهای لوردوزشده و آنالیز آماری بر روی تیلت لگن و میزان پرولاپس در تمام نمونه ها صورت گرفت. نتایج نشان دهنده مثبت بودن رابطه متغیرهای مورد بررسی با بیماری ذکر شده و با استناد به نتایج حاصل، به منظور پیشگیری و درمان غیر تهاجمی بیماری می توان توصیه های کاربردی برای اتخاذ شیوه صحیح زندگی و حفظ انحنای طبیعی کمر در طول دوران زندگی و تلاش برای به دست آوردن آن در بیماری ها تجویز گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):