برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین مناسب ترین روش بازیافت زه آب ها و تاثیر آن بر برخی خواص فیزیکوشیمیایی و عملکرد محصول گندمگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: خاک شناسی

پژوهشگران: 
گوشه محی الدین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1381

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

جهت استفاده مجدد از زه آب ها نیازمند مطالعه اثرات آن بر خواص خاک و عملکرد محصول می باشد. سطح جهان در مورد نحوه بازیافت آب زهکش ها در امر کشاورزی و آبیاری روش های گوناگونی وجود دارد. در این طرح دو روش بازیافت زه آب ها با هم مقایسه می شود. برای این کار، در یک مزرعه آزمایشی به روش طرح های آماری خردشده (اسپلیت پلات) در سه تکرار، 8 کرت در نظر گرفته می شود. بعد از اعمال تیمارهای مورد نظر از درون کرت ها، نمونه خاک برداشت و برای تجزیه شیمیایی به آزمایشگاه فرستاده می شود. در نهایت با مقایسه آماری نتایج، مناسب ترین روش بازیافت زه آب ها به دست می آید. در این تحقیق مشخص گردید می توان نیاز آبی زراعت گندم را تا حدود 75 درصد از طریق زه آبهایی با شوری مشخص 10- 8 دسی زمنس بر متر تامین کرد. هر چند به کارگیری این روش باعث شوری خاک در سطح معنی دار می شود. بنابراین، برای رفع آن می توان استفاده از زه آب ها را در تناوب زراعی صحیحی به کاربرد تا از شوری خاک جلوگیری شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):