برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

گونه شناسی و تدوین احکام و ضوابط مسکن روستایی استان بوشهرگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: معماری

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

طی دو دهه اخیر دولت برای رشد و توسعه مناطق روستایی اقدامات گسترده ای انجام داده است که از جمله آنها می توان به اهدافی همچون ارتقاء محیط کالبدی روستاها و تهیه و اجرای طرح های ملی از قبیل بازسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی، طرح های هادی روستایی وطرح های احیاء و مرمت بافت های روستایی اشاره نمود.
برای رسیدن به شناخت کافی از مسکن روستایی بایستی قانونمندی های موثری در شکل گیری مسکن، یافت و ارزش های پایدار معماری روستایی در ابعاد زیبایی شناختی، تناسبات، ویژگی های اقلیمی، ویژگی های زیست محیطی، ویژگی های ساخت و مصالح را به طور کامل بررسی کرد و از آنها شناخت کافی پیدا نمود.
با عنایت به موارد فوق چهارچوب کلی پروژه گونه شناسی به گونه ای تهیه شده که بتواند به صورت یک مجموعه واحد در تدوین معیارها، ضوابط و خصوصیات کمی و کیفی مورد نیاز برای هر گونه برنامه ریزی و طراحی یا اقدام کالبدی استفاده شود. نتایج این طرح در سه بخش به دست آمد:
بخش اول:
1.
تعیین الگوی نظری مطالعات
2. برداشت میدانی و جمع آوری داده ها و نمونه های مطالعاتی
بخش دوم- قسمت اول: مبانی نظری طراحی معماری گونه های مسکن روستایی
1.
بررسی معیارها و تعیین سرانه ها
2. تدوین ضوابط طراحی
3. تدوین ضوابط اجرایی
4. ارائه مدل طراحی با استفاده از نتایج بندهای 1و 2 و 3
بخش دوم- قسمت دوم: عرضه الگوهای مسکن روستایی نمونه
1. دادن طرح معماری مسکن نمونه با معیشت غالب کشاورزی
2. دادن طرح معماری مسکن نمونه با معیشت دامداری و دامپروریکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):