برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاریخ یکصد ساله مناطق نفت خیز جنوب ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای

پژوهشگران: 
قاسمی ایرج (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خروجی طرح: 

گزارش نهایی و ارائه به کارفرما
چاپ چهار جلد کتاب


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق تدوین تاریخ عملیاتی نفت در مناطق نفت خیز جنوب و بررسی و تحلیل تحولات ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و منطقه ای ناشی از این وقایع نفتی می باشد. اهداف پژوهش عبارت اند از:
-1 احصاء و ثبت وقایع پایدار نفتی طی یکصد سال گذشته در مناطق نفت خیز جنوب
-2. بررسی تغیرات ساختاری در عرصه جامعه، فرهنگ و عمران شهری و منطقه ای
-3 بررسی تغییرات ساختاری در ارتباط با وقایع نفتی
-4 ارائه راهکارها با استفاده از درس ها و عبرت های تاریخی.
روش تحقیق این پژوهش تاریخی است که در آن پدیده های اجتماعی در یک فرآیند و دوره تاریخی مورد بررسی قرار می گیرند و چگونگی در کنار هم قرار گرفتن علل و عوامل ظهور یک پدیده طی دوره زمانی مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این مطالعه در ده فصل به نگارش در آمده است که فصل اول آن چهارچوب نظری و کلیات تحقیق و فصل ده به جمع بندی و نتیجه گیری اختصاص داشته و هشت فصل دیگر وقایع به تفکیک دوره ها و مقاطع زمانی مهم از دیدگاه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و شهری تدوین گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):