برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

انجام آزمایش فارمی ارزیابی کارآیی کیمیاپریم 48 در کنترل میکروبی گله های طیور گوشتی و مقایسه با آنتی بیوتیکگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  فروردین 1388

کارفرما: شرکت کیمیا فام

خروجی طرح: 

نتایج طرح طی یک گزارش به منظور تصمیم گیری در خصوص اجازه تولید و توزیع دارو به سازمان دامپزشکی کشور ارسال گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف اصلی این طرح ارزیابی کارآیی آنتی بیوتیک کیمیاپریم 48 در کنترل و درمان بیماری میکروبی گله های طیور گوشتی و مقایسه با آنتی بیوتیک مشابه می باشد.
در یک واحد صنعتی پرورش جوجه گوشتی، دو سالن پرورش با ظرفیت 7900 قطعه به عنوان آزمون و 7800 قطعه به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. مطالعه از زمانی شروع شد که یک افزایش غیرطبیعی در مرگ و میر روزانه طیور، در سن 26 روزگی مشاهده گردید. بر اساس علایم بالینی و کالبدگشایی و تایید آزمایشگاه، بیماری کلی باسیلوز تشخیص داده شد. به سالن آزمون، داروی کیمیاپریم 48 با دوز مورد توصیه به مدت 5 روز و به سالن شاهد آنتی بیوتیک مشابه با دوز و مدت درمان مشابه تجویز گردید. شاخص های پرورشی شامل درصد تلفات، میانگین وزن، ضریب تبدیل غذایی و عدد تولید در گروه های آزمایش در سه مقطع (قبل از شروع درمان، یک هفته پس از شروع و دو هفته بعد از اتمام درمان) ثبت و سپس از نظر آماری مقایسه گردید.
هرچند درصد ماندگاری، میانگین وزن، ضریب تبدیل غذایی و عدد تولید گروه تست از نظر عددی نسبت به گروه شاهد، پس از درمان بهتر است و به نظر می رسد موفق تر بوده است اما از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود ندارد و می توان کارآیی این دو دارو را همتراز ارزیابی کرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):