برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی کارایی داروی اسید فرمیک به صورت ژل و بالشتک اسفنجی در درمان واروازیس زنبور عسلگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  خرداد 1387

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کار فرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

1 تعیین میزان تاثیر ژل اسید فرمیک در درمان واروازیس زنبور عسل
2 تعیین میزان تاثیر بالشتک اسفنجی اسید فرمیک در درمان واروازیس زنبور عسل
3 مقایسه تاثیر اسید فرمیک در دو شکل فوق با آپی گارد به عنوان داروی موجود در بازار
4 مقایسه تاثیر اسید فرمیک در دو شکل فوق با گروه شاهد بدون هیچ درمانی
مراحل و روش های اجرای طرح شامل: تعیین کندوها به منظور اجرای آزمایش می باشد که از تعداد 60 فروند کندو با جمعیت حداقل 8 شان، نمونه زنبور بالغ و لارو اخذ گردید. از هر کندو 50 عدد زنبور بالغ و یک قطعه شان 5 سانتی متر مربع با حدود 50 لارو اخذ گردید و کدگذاری شد. پس از شمارش جرب در آزمایشگاه ها وضعیت آلودگی کندوها مقایسه شد و از بین آنها 35 فروند به منظور آزمایش انتخاب شدند. این کندوها به چهار گروه تقسیم شدند.
میزان اثربخشی داروهای مورد بررسی در درمان واروازیس زنبور عسل به شکل زیر گزارش گردید:
گروه تحت درمان با ژل اسیدفرمیک 93.18%
گروه تحت درمان با بالشتک اسفنجی اسیدفرمیک 91.09%
گروه تحت درمان با آیی گارد 98.18%
این گزارش نشان دهنده عملکرد مناسب اشکال مورد آزمایش داروی اسید فرمیک در حذف آلودگی کندوها به جرب واروآ است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):