برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اجرای نمونه الگویی آموزشی پژوهشی با استفاده از روش آبیاری زیرسطحی با لوله های سفالیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: آبیاری

پژوهشگران: 
باستانی شهریار (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

سایت لایسیمتری جهاددانشگاهی استان کرمان که برای تدقیق در اندازه گیری تبخیر و تعرق گیاهان احداث گردیده، یک قطعه دو هکتاری است؛ طرح پیش رو برای تکمیل سایت فوق و با هدف احداث یک ایستگاه آموزشی پژوهشی اجرا گردیده است.
روش های آبیاری مورد مقایسه چهار دسته اند: 1. زیرسطحی سفالی 2. بارانی میکرو 3. قطره ای 4. کرتی محصول مورد نظر در این قطعه یونجه است. طرح آزمایشی از نوع بلوک های کامل تصادفی با چهار روش آبیاری و پنج تکرار و در مجموع دارای 20 تیمار است. میزان رطوبت خاک با استفاده از تانسیومتر و نمونه برداری از عمق های مختلف کنترل می گردد. کود شیمیایی به طور مساوی به خاک همه کرت ها در هر بلوک اضافه و بذر یونجه با تراکم یکنواخت در کلیه کرت ها کاشته و شاخص های زیر در روش های مختلف اندازه گیری و مقایسه می شوند: 1. مصرف آب 2. عملکرد محصول 3. شوری خاک 4. علف هرز 5. هزینه های ثابت و جاری تولید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):