برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی کارآیی محصول Heparenol در بهبود راندمان های پرورش گله جوجه گوشتیگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  مرداد 1388

کارفرما: شرکت داروسازی داملران رازک

خروجی طرح: 

نتایج طرح طی یک گزارش برای شرکت مذکور ارسال گردید تا ضمن نگهداری در سوابق داروی خود، آن را برای تکمیل مدارک خود برای ثبت دارو به سازمان دامپزشکی کشور ارسال نمایند.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف اصلی این طرح ارزیابی داروی هپارنول به عنوان یک ترکیب دارویی محافظت کننده از کبد (Liver tonic) در گله طیور گوشتی و مقایسه آن با داروی مشابه می باشد.
در این تحقیق یک گله مرغ گوشتی با ظرفیت 30 هزار قطعه انتخاب شده و به سه گروه ده هزارتایی تقسیم شدند.
گروه یک: داروی تست را به میزان 1 میلی لیتر در 1 لیتر آب آشامیدنی به مدت 2 روز در هفته اول و 3 روز در هفته چهارم دریافت کرد.
گروه دوم: داروی شاهد (هپابیال کارنیتین) را به میزان 1 میلی لیتر در یک لیتر آب آشامیدنی به مدت 2 روز در هفته اول و 3 روز در هفته چهارم دریافت کرد.
گروه 3: هیچ یک از داروهای فوق را دریافت نکرد.
به جز ترکیب مورد آزمایش و ترکیبات مشابه بقیه مسایل 3 گروه اعم از تغذیه و دریافت واکسن مشابه بودند و در طول دوره پرورش شاخص های پرورش (درصد تلفات، میانگین وزن، ضریب تبدیل غذایی و عدد تولید) از 1 تا 42 روزگی در هر سه گروه ثبت و محاسبه شدند.
بررسی آماری نتایج نشان می دهد که به جز ضریب تبدیل که در گروه آزمون و شاهد مثبت به طور معنی داری بالاتر از گروه شاهد منفی است، بقیه پارامترها در سه گروه اختلاف معنی داری ندارند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):