برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

انجام آزمایش فارمی ارزیابی کارآیی آنتی بیوتیک نئوکسی پلاس در کنترل بیماری های طیور با منشا آنتروباکتریاسهگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: شرکت کیمیا فام

خروجی طرح: 

ارائه نتایج طرح به شرکت، جهت مجوز تولید توسط سازمان دامپزشکی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح ارزیابی کارآیی آنتی بیوتیک کیمیانئوکسی پلاس درکنترل بیماری های طیور با منشاء آنتروباکتریاسه است. از این آنتی بیوتیک عمدتا برای درمان عفونت مزمن تنفسی وسینوویت عفونی، آنتی باکتریایی و بیماری تاج آبی استفاده می شود.
این طرح در دو سالن مجزا از یکدیگر، هریک با ظرفیت 5400 قطعه به عنوان شاهد و تست از یک واحد صنعتی پرورش جوجه گوشتی اجرا گردید. مطالعه از زمانی شروع شد که براساس علایم بالینی و کالبدگشایی آنزیت غیراختصاصی در فارم تشخیص داده شد. لذا در سن 23 روزگی به سالن تست کیمیا نئوکسی پلاس شرکت کیمیا فام با دز 500 گرم در 200 لیتر آب آشامیدنی به مدت چهار روز و به سالن شاهد نئوکسی وت شرکت داملران با دز، روش و طول درمان مشابه بطور همزمان تجویز شد. شاخص های پرورش (درصد ماندگاری، میانگین وزن، ضریب تبدیل غذایی و عدد تولید) از شروع دوره درمان به مدت 3 هفته (29-23 روزگی، 37-30 روزگی و44-38 روزگی) ثبت شد.
از نظر آماری آنالیز دو گروه مقایسه شدند و بررسی شاخص های مذکور در دو گروه تفاوت معناداری را نشان نداد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):