برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین برنامه پنج ساله عملیات نوسازی و عمران شهری شهر زارچگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: شهرداری زارچ

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

امروزه شهرداری ها در اقصی نقاط جهان از لحاظ مدیریتی با شرایط متغیر و پیچیده ای رو به رو هستند. انتظار مردم افزایش یافته و آنان خواهان انواع سیستم های مدیریتی و برنامه ریزی شهری اند، که در دسترس بوده و در مقابل نیازهای آنان پاسخگو و مسوول باشند.
مراحل اجرای طرح
:
فاز اول
:
1 جمع آوری اطلاعات مربوط به خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر، خصوصیات اجتماعی شهر، خصوصیات اقتصادی، کالبدی، زیرساختی و
...
2 شناسایی درآمدها و منابع تامین اعتبار شهرداری طی 5 ساله گذشته

3 جمع آوری اطلاعات طرح ها و اعتبارات عمرانی طی 5 سال گذشته
پس از انجام فاز مطالعاتی که زمینه ساز تدوین برنامه ای بر اساس واقعیات خاص استان یزد و شهر زارچ و عملکرد شهرداری آن می باشد، در فاز بعدی بر اساس رویکردی نظام مند و پس از تدوین چشم انداز و مأموریت شهرداری زارچ، جهت تدوین ساختار و نظامی هماهنگ به منظورتعریف و تخصیص پروژه ها و اعتبارات عمرانی شهرداری اقداماتی صورت پذیرفت
.
در گام بعدی، الزامات قانونی مرتبط با اهداف کلان و چشم انداز 20 ساله و اهداف کلان شهرداری مورد بررسی قرار گرفت
.
سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل
SWOT و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شهرداری زارچ، سیاست هایی برای آن شهرداری تدوین شد و درنهایت اهداف توسعه ای شامل زیربرنامه مکمل اهداف کلان و اهداف و ساختار طرح های برنامه میان مدت شهرداری تهیه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):