برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سنجش گرایشات دموکراتیک دانشجویانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد علامه طباطبایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3-88911001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش آبان شمالی، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه چهارم، جهاددا
 

چکیده:

هدف از تحقیق حاضرسنجش نگرش دانشجویان نسبت به دموکراسی و مفاهیم آن می باشد. سنجش نگرش دانشجویان نسبت به مفهوم رقابت و مشارکت سیاسی نیز از دیگر اهداف این تحقیق است. با توجه به ادبیات تحقیق و نظریات مربوط به انواع جوامع دموکراتیک، بررسی قرار گرفتن جمعیت نمونه در یکی از جوامع دموکراتیک نیز در این تحقیق صورت گرفته است. نوع تحقیق حاضر توصیفی و روش آن پیمایشی است، جامعه آماری، کلیه دانشجویان دانشگاههای اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی مشغول به تحصیل در دانشگاه علامه طباطبایی می باشند که تعداد آنها 3500 نفر است. شیوه نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری سیستماتیک می باشد و روش های آماری به کار رفته دراین طرح آمار توصیفی (میانگین، فراوانی، درصد فراوانی، رسم جدول و محاسبه نسبتها) و آمار استنباطی (محاسبه کای اسکور) است.
نتایج حاصل از این طرح نشان می دهد که گرایشات سیاسی دانشجویان به سمت جامعه اقتدارگرای وحدت طلب می باشد و میان دانشجویان دختر و پسر نیز تفاوت هایی از لحاظ برخی مفاهیم سیاسی وجود دارد. دانشجویان با توجه به مفاهیم به کار رفته در این طرح پژوهشی بیشتر قائل به مشارکت سیاسی می باشند تا رقابت سیاسی
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):