برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت، نصب و راه اندازی واحد نیمه صنعتی گلیسرول و منواستئارت (GMS)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی

پژوهشگران: 
حاجی علی عسگری علی (مسئول طرح)
هرمزی فرامرز (همکار طرح)
کمبرانی مسعود (همکار طرح)
خلج مسعود (همکار طرح)
حسن زاده معصومه (همکار طرح)
فضایی فر مهرانگیز (همکار طرح)
ثقفی رضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1378

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

(1 شرح پروسس: واحد GMS جهت تولید گلیسرین منواستئارات از گلیسرول و اسید استئاریک به همراه کاتالیزور سدیم گلیسرول اکساید طراحی شده است.
فرآیند به سه واکنش نشان داده می شود:

گلیسرین + اسید استئاریک ® GMS + H2O
GMS + اسید استئاریک
® GDS + H2O
GDS + اسید استئاریک
® GTS + H2O

که در اینجا GDS، گلیسرین دی استئارات و GTS گلیسرین تری استئاریک می باشد. مشابه واکنش های فوق برای اسید پالمتیک نیز رخ می دهد و محصول شامل آمیزه ای از مونو، دی و تری گلیسرید (استئارات و پالیمنات) می باشد.
واحد
GMS شامل 4 بخش اصلی زیر می باشد:
(1 بخش استریفیکاسیون (انجام واکنش در راکتور)
(2 بخش جداسازی فازها
(3 بخش پرک کردن محصول
(4 بخش بازیابی (بازیابی گلیسرول)
جزییات بیشتر بخش های مختلف واحد
(GMS) به شرح ذیل می باشد.
(1-1 بخش استریفیکاسیون: در این قسمت از یک راکتور Batch همزن دار استفاده شده است. گلیسرین از مخزن ذخیره V-101 توسط پمپ P-101 به داخل راکتور استریفیکاسیون R-101 اضافه می شود و اسید استئاریک بصورت دستی به داخل راکتور ریخته می شود. از آن جا که نقطه ذوب گلیسرین حدود 18oC می باشد، هنگام پمپ کردن گلیسرین به داخل راکتور زمانی که درجه حرارت محیط پایین می باشد باید حداقل تا 20oC گرم شده و سپس پمپ شود.
واکنش فوق گرماگیر بوده و مقدار آن در موازنه انرژی محاسبه شده است. این گرما توسط روغن حرارتی تامین می شود. مدت زمان واکنش حدود 2 ساعت بوده و دمای آمیزه در حین انجام واکنش بین 180-200oC باید ثابت نگه داشته شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:

(Pilot Plant for G.M.S (Design, Installation and ProductionAbstract:

GMS which is known as mono stearin is a solid and waxy like material.
This material is mainly in the form of white or cream flakes with a mild greasy odor. It’s affected by light and has a melting point of 57-59. GMS is used as thickener and/or emulsioning agent in food, hugene, drug or other industries.
This project by using the results of laboratory phase, Design and construction of a pilot plant for
production of GMS has been operated. The stages in this project include:
1- Principle and detailed Design of the unit.
2- Purchasing and construction of required equipments.
3- Installation and setting out the unit.
All equipments have been constructed by internal producers, so there wasn’t any foreign currency expense for operation of this project.
The equipments were so designed that this pilot can operate in a multifunctional manner. The equipments of this pilot unit were installed in University Jahad research center, situated in Haljerd near Karaj city, and tentative production of this material has been done to come to an optimum production condition on four runs.
As a result, optimum production condition of this material was gained in 290oC with a mole ration of 2:1 Glycerol to stearat Acid in this presence of sodium glycerol oxid catalyst.
Also, possibility of extra Glycerol reconsumption in later reactions, has drastically reduced the need of its recovery by distillation unit. Using Nitrogene gas with high purity to avoid the darkening of the product is suggested.Keyword(s):