برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نگهداری و توسعه کلکسیون گیاهان داروییگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
یزدانی داراب (مسئول طرح)
عوده محمدعلی ساجد (همکار طرح)
نقدی بادی حسن علی (همکار طرح)
اهوازی مریم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1377

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

با اطلاعات به دست آمده و بذرهای تولید شده در اثر اجرای این طرح امکان تعریف پروژه تکمیلی در زمینه گیاهان دارویی فراهم می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

به منظور احیا، تکثیر و بررسی میزان سازگاری گیاهان دارویی مختلف که از مراکز تحقیقاتی خارج (عمدتا) و داخل کشور توسط گروه پژوهشی کشت و توسعه دریافت شده است و همچنین ایجاد بانک ژن بذور گیاهان دارویی به منظور حفظ و افزایش ذخایر توارثی گیاهان، طرح «نگهداری و توسعه کلکسیون گیاهان دارویی» در منطقه کرج از سال 1374 آغاز شد که طرح حاضر نتیجه مطالعات و بررسیهای مورد نظر در طی سال 1376 می باشد.
در جریان انجام طرح فوق هر ساله بیش از یکصد گونه و رقم از گیاهان دارویی یکساله، دوساله و چند ساله مورد بررسی های اولیه فنولوژی قرار می گیرد که زمینه ساز مطالعات بعدی در خصوص بررسی فاکتورهای اگرونومیکی بر روی رشد و میزان ماده موثره، سلکسیون و اصلاح و در نهایت تکثیر انبوه به منظور تهیه ماده اولیه ساخت دارو می باشد.
در طی سال
1376 با مکاتبات انجام شده با مراکز تحقیقاتی کشورهای مختلف 155 گونه بذر دریافت شد که 136 گونه مورد بررسی قرار گرفت و 19 گونه به دلیل تاخیر در دریافت بذر و کمبود امکانات جهت بررسی در سال آتی به بانک ژن منتقل گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):