نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تجزیه و تحلیل توزیع درآمد بین عوامل تولید (کار و سرمایه) در بخشهای کشاورزی و صنعت طی سالهای 74-1359گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی اقتصاد

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در طول قرن 19 و مخصوصا در نیمه اول این قرن، بعلت پیشرفت امور تولیدی و اقتصادی و توسعه تجارت و ازدیاد سازمانهای مالی و اقتصادی عواید سرشاری نصیب سرمایه داران گردید و سطح زندگی این طبقه بصورت مشهودی بالا رفته و از زندگی مرفه و مجلل بهره مند شدند بطوریکه وضع زندگی آنان فاصله زیادی با سایر طبقات پیدا کرد. در صورتی که طبقات پایین و کارگران با همه کوشش و فعالیتی که برای ازدیاد عواید و مزد خود کردند نتوانستند قیمت کار خود را به نسبت عواید سرمایه بالا برند و طبق گزارشهای رسمی و قابل اعتمادی که در آن زمان منتشر شد. شرایط کار و وضع زندگی کارگران بسیار سخت و رقت بار بوده و عواید کارگران در مقابل عواید سرمایه داران ناچیز مانده بود و در نتیجه اختلاف طبقاتی شدید را پدید آورد. ایجاد چنین محیطی که در آن هیچگونه تعادلی بین عواید طبقات مختلف و طرز زندگی آنها وجود نداشت نمی توانست در افکار بی اثر بماند و بدون تردید اختلاف طبقاتی شدیدی که در نتیجه حاکمیت لیبرالیسم در قرن 19 بوجود آمد یکی از عوامل موثر پیدایش افکار و عقاید تند و افراطی در بین عده ای از علما و اقتصاد یون آن قرن بوده است.

 
 
Title:

Analysis of income distribution between production factors (labour and capital) in agricultural and industry sector after Iran Islamic RevolutionAbstract:

Keyword(s):