برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی فیتوشیمیایی دو گیاه ایرانی Falcaria vulgaris & Satoria edmondiگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: پژوهشی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج طرح چهار مقاله در سمینارهای بین المللی خارجی ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

درطب سنتی غرب ایران، دو گیاه Falcaria vulgaris و edmondi Satureja جایگاه خاصی دارند، گیاه Falcaeia vulgaris با نام محلی پاغازه برای درمان زخم معده و تسریع بهبود زخمهای پوستی و گیاه Satureja edmondi بانام ازبوه نیز برای تسکین دردهای دستگاه گوارش وهمچنین داروی ضد نفخ بکار میروند.
در این بررسی روغنهای فرار برگهای دو گونه گیاه ازبوه (
(Satureja edmondi و Falcaria vulgaris)) به روش تقطیر با آب به کمک دستگاه کلونجر به ترتیب به میزان 3.75 و 2.15 درصد حجمی استخراج گردیدند. سپس اجزای تشکیل دهنده هر یک ازآنها توسط دستگاه گاز کروماتوگراف طیف سنج جرمی (GC-Mass) شناسایی و تعیین مقدار شدند. براساس نتایج بدست آمده کارواکرول با 51.2 درصد بالاترین ترکیب درصد را دراین گیاه داشته است. ترکیباتی نظیر پارا – سیمن (15.09 درصد)، ترپینن (16.24 درصد)، a ترپینن (4.3 درصد) به عنوان دیگر ترکیبات عمده روغن فرار این گیاه شناسایی شده اند.
پس از بررسی گیاه
Falcaria vulgaris، 64 ماده ازترکیبات موجود دراسانس آن شامل 83.8 درصد ازکل مقدار اسانس آن شناسایی شدند. بیشترین مقدار اجزای آنرا ترکیباتی نظیر کارواکرول (20.93 درصد) و اسپاتولنول (27.08) تشکیل داده اند.کلیدواژگان: فیتوشیمی، ازبوه، پاغازه، Satureia edmondi, Falcaria vulgaris

 
 
Title:

Phytochemical investigation of two Iranian plants Falcaria vulgaris & Satoria edmondiAbstract:

In traditional medicines of west part of Iran, two plants: Falcaria vulgaris & Satoreia edmondi had significant roles. Falcaria vulgaris (gazayaghi) has been used for treatment at gastric ulser, skin ulcerous and Satureia edmondi (azboveh) is used for tranquilizing the pain.
The purpose of this study was to investigate the qualitative and quantitative properties, components of the two variation of these plants. Composition of extracted and volatile of the F.vulgaris and Satureja edmondi have been analyzed investigated. Materials (leaves) were collected in spring from Dalahoo, west of Iran. The oils were collected by means of hydro distil at ion procedure. The yields were 2.28 V/w, 3.15. V/w respectively. Subsequently the oils were analyzed by gas chromatography mass spectrometry.
The main constituents of F.vulgaris were Carvacrol (20.93) and Spatulenol (27. 08), Carvacrol (51.2), p-Cymene (15.09),
g-Terpinene (16.24) were the main components of Satureja edmondi.Keyword(s): Photochemistry, Falcaria vulgaris, satureia edmondi