برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی زمینه های پژوهشی و مسایل مرتبط با گردشگری در استان گیلانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: علوم انسانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

استان گیلان به عنوان یکی از مهمترین مراکز توریستی در کشور ایران دارای پتانسیلها و جاذبه های متعدد توریستی است که لازمه بهره وری مناسب از این جاذبه ها، شناسایی و برنامه ریزی برای گردشگری می باشد. سالانه تعداد زیادی از گردشگران وارد استان گیلان شده و به دلیل عدم آشنایی با انواع جاذبه ها و نبود امکانات پذیرایی و رفاهی در حد کافی، بعد از اقامتی کوتاه اقدام به ترک استان می کنند.
تنوع جاذبه های گردشگری در استان گیلان که شامل آثار تاریخی، فرهنگی و سنتی، جاذبه های اقتصادی، جاذبه های طبیعی از جمله: ساحل و دریا، جنگل، مرتع، نواحی ییلاقی و کوهستانی بکر و دست نخورده همچنین وجود شهرها و روستاهای متعدد با ساختارهای متنوع در این استان است، می تواند انواعی از گردشگری همچون: گردشگری ساحلی و دریایی،گردشگری برف،گردشگری میراث فرهنگی وتاریخی،گردشگری علمی و آموزشی، گردشگری درمانی، طبیعت گردی، ژئوتوریسم،گردشگری ورزشی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری روستایی و عشایری، گردشگری شهری، گردشگری شکار و صید، گردشگری تجاری، گردشگری نوستالژیک، گردشگری جهت دیدار از بستگان، گردشگری فضاهای صنعتی و معدنی، گردشگری مجازی را ایجاد نماید. با توجه به وجود قابلیتهای فراوان و متنوع در زمینه گردشگری در استان گیلان بررسی و تحقیق در هریک از این زمینه ها الزامی می باشد
.
هدف کلی از انجام این طرح شناسایی زمینه های پژوهشی و مسایل مرتبط با گردشگری در استان گیلان
می باشد.
در پژوهش حاضر با توجه به اهداف و موضوع آن، روش مطالعه توصیفی – تحلیلی است. برای شناخت و جمع آوری داده ها از روش اسنادی – کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود. درروش میدانی از روش پرسشنامه بهره گرفته می شود
.
این گزارش شامل هفت فصل می باشد در فصل اول (کلیات تحقیق شامل شرح و بیان مساله، اهمیت و ضرورت و اهداف و سوالات)، در فصل دوم (ادبیات تحقیق شامل پیشینه، روش تحقیق و مبانی نظری) در فصل سوم (گردشگری در استان گیلان از گذشته تاکنون) در فصل چهارم (وضیت کلی استان گیلان از لحاظ گردشگری).
در فصل پنجم (بررسی انواع فعالیتهای گردشگری) در فصل ششم (بررسی طرحهای مطالعاتی پیشنهادی و انجام شده و قابلیتهای سرمایه گذاری در زمینه گردشگری) و در فصل آخر (جمع بندی و نتایج تحقیق) بیان شده است.کلیدواژگان: گردشگری، استان گیلان، طبیعت گردی، میراث فرهنگی، امکانات و تاسیسات اقامتی

 
 
Title:

Identifying Research fields and tourism issues of Guilan provinceAbstract:

The province of Guilan, as one of the main tourist attraction spots in Iran, has high potential and capabilities for tourism. To be able to utilize these sources in a suitable way, identification, recognition and schematization are essential. Lots of yearly tourists who come to visit this province leave promptly just because of the information absence and not being familiar with the attractive places and lack of entertainment places.
Guilan has various attractive places that includes: Historical, cultural and traditional attraction, economical attraction, and natural attraction like this: Sea and beach, jungle, pasture, country, mountain with good view. And there is a lot of city and country that make variously in this province can create many tourism like this: marine and coastal tourism, snow tourism, Historical and cultural heritage tourism, scientific tourism, health tourism, eco tourism, geo tourism, sport tourism, adventure tourism, rural and tribal tourism, urban tourism, hunting tourism, trade tourism, nostalgic tourism, tourism for greeting, industrial and mineral tourism, Virtual tourism. With attention to these ability and variety in this field in Guilan, It’s very important that we investigate in each of them.
The goal of this study is Identifying Research fields and tourism issues of Guilan province. In this investigation and with attention the goal and topic is a description analytical method. Literature study and observation methods and questionnaire were used to recognition and collection.
This report includes seven chapters. In chapter 1 (The whole works of searching that includes description and explanation the problem, the importance and necessity and goal and questions). In chapter 2 (Literature of searching that includes, preview, manner or the way of searching, theoretical basis). In chapter 3 (Tourism in Guilan from past to now). In chapter 4 (The position of Guilan in tourism). In chapter 5 (Investigate all of the activity in tourism). In chapter 6 (Survey of proposal and done project, and investment capability in tourism case). In the last chapter (Totally and conclusion).Keyword(s): Tourism, The province of Guilan, Eco tourism, Cultural heritage, Domicile and entertainment places