برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات اقوام ایرانی غرب کشورگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
کریمی جلیل (مسئول طرح)
هامانی لیلا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

پژوهش حاضر، در چارچوب مطالعات اقوام موضوع قوم و قومیت را در مقام یک هستی اجتماعی طرح می کند که دارای پتانسیل و ابعاد منفی و مثبت است و بروز هر کدام از آنها به نحوه تعامل با آن ارتباط دارد. بر این اساس در این تحقیق سه محور بررسی شده است. در محور نخست مبانی نظری، مفاهیم و حوزه های تخصصی مرتبط با مطالعات اقوام بررسی شده است. در محور دوم موضوع قومیت در مقام واقعیتی اجتماعی و نیز مسئله ای اجتماعی در سطح جهانی طرح می شود و در محور سوم، موضوع در سطح کشوری و استانی. پرسش اصلی این مطالعه این است که آیا موضوع اقوام می تواند محوری اصلی برای مطالعات جامعه شناسانه باشد یا خیر؟ در مقام پاسخ، به این نتیجه رسیدیم که در چند دهه اخیر، هم در سطح جهانی و هم در سطح داخلی، نمودهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قوم و قومیت را می توان به وضوح مشاهده کرد. از سوی دیگر ویژگی های جمعیتی، زبانی، مدهبی و سیاسی مردم مناطق مختلف کشور زمینه مناسبی برای انجام مطالعات قومی فراهم کرده است. این زمینه ها، در برخی استان ها و به زعم ما در استان کرمانشاه و اصولا منطقه غرب کشور بیشتر و عمیق تر است.نهایتا، این طرح مطالعه ای درباب اهمیت مطالعات قومی در ایران و به ویژه غرب کشور است.کلیدواژگان: اقوام، قوم مداری، قومیت، کرمانشاه، مطالعات قومی، هویت ملی، هویت قومی

 
 
Title:

Ethnics StudiesAbstract:

On the framework of Ethnic Studies, this project, study Ethnicity as a social fact that has positive and negative dimensions that appearance of each one depend on our intaction with it. We have study three issue in this research: first, theories, concepts and associated expert fields; second, condition of ethnicity, as a problem and social fact in the world; and third, ethnicity at the domestic (nationwide and province) level.
The main question was that is the subject of ethnicity so significant that we choose as an axial domain for network of study. As a result, we found that we can see the social, political and culturals signs of ethnicity by the world in tle latest decades. And, on the other side, demographic, linguistic, riligios and political features of people of different areas of our country, provide a proper setting for doing ethinc studies. And we should to add, this setting in the Kermanshah province is very powerful and profound. Finally this project is a study on importance of Ethnic studies in investigating of the west of Iran, particularly.Keyword(s): Ethnic Identity, Ethnics, Ethnocentrism, Ethnicity, Ethnic studies, Kermanshah, national Identit