برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

واکنش رشد و نموی خربزه و طالبی (.Cucumis melo L) با پیوند روی پایه های کدوگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی بیوتکنولوژی و فیزیولوژی گیاهان باغبانی

پژوهشگران: 
جوانپور رقیه (مسئول طرح)
نصرتی سیدضیا (همکار طرح)
فرجی معصومه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد کمی و کیفی سه توده محلی خربزه (Cucumis melo Gr. Inodorus) به نامهای زردجلال، آناناسی و خاتونی و همچنین دو توده محلی پیوندی طالبی (Cucumis melo Gr. Cantalupensis) به نامهای سمسوری و ساوه، پژوهشی در سال 1388 در قالب بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی جهاد دانشگاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. پنج رقم کدوی هیبرید تجاری به نامهای Ace، Shintozwa، ShintoHongto،Zuktozwa و Ferro به عنوان پایه استفاده شدند. هر توده خربزه زردجلال، آناناسی و خاتونی غیرپیوندی و همچنین هر توده طالبی سمسوری و ساوه غیرپیوندی نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. بر اساس نتایج به دست آمده از خربزه پیوندی، بیشترین تعداد میوه در بوته مربوط به توده زرد جلال روی پایه Zuktozwa با 4.76 عدد بود. توده زرد جلال روی پایه Shintozwa تعداد میوه بازارپسند بیشتر (3.16عدد) و عملکرد تک بوته بالاتری (8.44 کیلوگرم) داشت. توده آناناسی روی پایه Zuktozwa بیشترین قطر محل پیوند، قطر پایه و قطر پیوندک را داشت. توده زرد جلال و آناناسی روی پایه Zuktozwa با 12.89 و 12.72 درصد، بیشترین ماده خشک اندام هوایی را تولید نمود. توده آناناسی روی پایه Zuktozwa با 11.86 درصد، ماده خشک میوه بالاتری داشت. قطر حفره بذری در میوه های توده زرد جلال پیوند شده روی پایه Zuktozwa با 9.5 میلیمتر بیشتر از سایر پایه ها بود. توده آناناسی روی پایه Zuktozwa از طول میوه، قطر میوه و قطر گوشت کمتری برخوردار بود. توده آناناسی پیوند شده روی پایه Zuktozwa با 11 واحد بریکس، شیرین ترین میوه ها را تولید نمود. مطابق با نتایج طالبی، اثرات پایه و پیوندک بر وزن تک میوه کل، وزن تک میوه بازارپسند، سفتی پوست و مواد جامد محلول از نظر آماری معنی داری بود. بر اساس نتایج مقایسه میانگین صفات کمی، سنگین ترین میوه بازارپسند (3.25 کیلوگرم) توسط پیوندک توده ساوه روی پایه Ace به دست آمد. توده سمسوری پیوند شده روی پایه Shintozwa با 10.85 کیلوگرم، عملکرد بازارپسند بالاتر و توده سمسوری غیرپیوندی با 4.64 کیلوگرم، عملکرد بازارپسند کمتری داشت. در مورد صفات کیفی، توده سمسوری روی پایه Ace با 6.30 درصد، ماده خشک بالاتری داشت. همچنین پوست میوه توده ساوه پیوند شده روی پایه Ace در مقایسه با توده طالبی ساوه پیوند نشده، سفت تر بود. از طرف دیگر توده سمسوری پیوند شده روی پایه های مختلف در مقایسه با سمسوری غیرپیوندی، بیشترین مواد جامد محلول را داشته و شیرین ترین میوه ها با بریکس بالا را تولید نمودند.کلیدواژگان: پایه، پیوندک، عملکرد، توده سمسوری، ساوه، زرد جلال، خاتونی، آناناسی

 
 
Title:

Response of Melon and Muskmelon (Cucumis melo L.) to Grafting on Cucurbit RootstocksAbstract:

The current experiment was carried out to evaluating qualitative and quantitative of three melons (Cucumis melo Gr. Inodorus) accssions named Zardjalal, Ananasi and Khanoti and two muskmelons (C. m. Gr. Cantalupensis) accssions named Samsoori and Saveh. The experiment was conducted in a randomized complete block design (RCBD) at research field of Jahad-e-Daneshgahi, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj in 2009. Five commercial cucurbit hybrids named Ace, Shintozwa, ShintoHongto, Zuktozwa and Ferro were used as rootstock. Non-grafted plants of Zardjalal, Ananasi, Khanoti, Save and Samsori were used as control. According to melon results, Maximum numbers of fruits per plant (4.76 no) were related to Zardjalal accession on Zuktozwa rootstock. The high marketable fruits numbers (3.16 no) and high yield per plant (8.44 kg) belong to Zardjalal accession grafted onto Shintozwa rootstock. Ananasi accession grafted on Zuktozwa rootstock had the highest Diameter of the graft, scion diameter and rootstock diameter. Zardjalal and Ananasi accessions grafted on Zuktozwa rootstock had superlative shoot dry matter with 12.89 and 12.72%, respectively. Ananasi accession grafted on Zuktozwa rootstock had most fruit dry matter with 11.86%. The high cravity (9.5 mm) was seen in Zardjalal accession grafted on Zuktozwa rootstock. Ananasi accession grafted on Zuktozwa rootstock had the low Fruit length, fruit diameter and flesh thickness. Ananasi accession with high brix (11%) was produced sweetest fruits. The results of muskmelon show that, rootstock and scion had significant effect on total single fruit weight, marketable single fruit weight, skin firmness and total soluble solids (TSS). According to mean quantitative traits results, the heaviest marketable fruits (3.25 kg) belong to Save accession grafted onto Ace rootstock. Samsori accession grafted on Shintozwa rootstock had high marketable yield with 10.85 kg. Non-grafted Samsori with 4.64 kg had low marketable yield. About quality traits, Samsori accession grafted on Ace rootstock had high dry matter with 6.30%. Save accession grafted on Ace rootstock skin was firmness than non-grafted Save. Samsori accession grafted on different rootstock had the highest TSS in comparison of non-grafted Samsori and was produced sweetest fruits with high brix.Keyword(s): Rootstock, Scion, Yield, Samsoori, Save, Zardjalal, Ananasi, Khanoti accession