برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر عصاره های اتیل استاتی، متانولی و آبی گیاه بولاغ اوتی (.Nasturtium Officinale R. Br) بر سطح گلوکز خون در موش صحرایی دیابتیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: فارماکولوژی و طب کاربردی

پژوهشگران: 
فلاح حسینی حسن (مسئول طرح)
سعیدنیا سودابه (همکار طرح)
رضازاده شمس علی (همکار طرح)
کیان بخت سعید (همکار طرح)
راسخ حمیدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

مقدمه: گیاه بولاغ اوتی در طب سنتی ایران جهت درمان گلوکز خون بالا مصرف می شود ولی تاکنون هیچ تحقیق علمی جهت بررسی اثربخشی آن در کاهش سطح گلوکز خون گزارش نشده است.
هدف: در این طرح پژوهشی، هدف بررسی تاثیر عصاره های مختلف اتیل استاتی، متانولی و آبی گیاه بولاغ اوتی بر سطح گلوکز خون در موش صحرایی دیابتی بود.
مواد و روشها: تعداد 270 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار انتخاب و با تزریق استرپتوزوسین داخل صفاقی دیابتی شدند. عصاره های اتیل استاتی، متانولی و آبی گیاه بولاغ اوتی با دوزهای مختلف به گروه های 10 سری موشهای دیابتی تجویز شد. بعد از یک و 8 هفته سطح گلوکز خون ناشتا اندازه گیری شد.
نتایج: بررسی سمیت عصاره های مختلف گیاه بولاغ اوتی نشان داد که LD50 عصاره اتیل استاتی، عصاره متانولی و عصاره آبی به ترتیب 1000، 3000 و 3000 میلیگرم بر کیلوگرم وزن موش است. تاثیر عصاره های اتیل استاتی، متانولی و آبی گیاه بولاغ اوتی بر سطح گلوکز خون نشان داد که عصاره اتیل استاتی با دوز600mg/kg ، 400، 200، 100 به صورت معنی داری (P=0.000، P=0.000، P=0.011، (P=0.001موجب کاهش سطح گلوکز خون بالا در مقایسه با گروه کنترل شده است. عصاره های متانولی و آبی گیاه بولاغ اوتی با دوزهای مختلف اثری بر کاهش سطح گلوکز خون بالا نداشتند.
نتیجه کلی: عصاره اتیل استاتی گیاه بولاغ اوتی باعث کاهش سطح گلوکز خون در موش های دیابتی می شود. انجام مطالعات بیشتر و طولانی تر جهت بررسی اثر بر گلوکز خون و مکانیسم اثر و بررسی اثرات جانبی گیاه در میان جمعیت هدف پیشنهاد می شود.کلیدواژگان: دیابت، گیاه بولاغ اوتی، موش صحرایی

 
 
Title:

Antihyperglycemic effect of ethyl acetate, methanol and aqueous extracts of Nasturtium officinale R. Br. in diabetic ratsAbstract:

Background: Nasturtium officinale R. Br. (N. officinale) is a traditional herbal medicine used for treatment of several diseases including diabetes. But yet, no controlled study has determined its efficacy in hyperglycemic condition.
Objectives: The present study was to evaluate the effect of different doses of N. officinale of different solvent extract on rat blood glucose.
Methods: 270 Wistar male rats with 200-250 g weight were selected and caged in same environmental condition. Diabetes was induced by 50mg/kg streptozocin intraperitoneal (ip) injection. After 15 days the rats with fasting blood sugar (FBS) above 200 mg/dl were selected and randomly divided into 27 groups of 10 rats each. The ethyl acetate, methanol and aqueous extracts of N. officinale in different doses were administered orally for 8 weeks. Fasting blood glucose was determined at the end of the study.
Results: The LD50 for ethyl acetate, methanol and aqueous extracts were 1000, 3000, and 3000 mg/kg respectively. The fasting blood glucose reduced significantly (p=0.030) in N. officinale ethyl acetate extract treated group in the doses of 100, 200, 400, and 600 mg/kg as compared to control group. Fasting blood glucose level in methanol and aqueous extracts of N. officinale treated groups were not significantly changed as compared to control group.
Conclusion: Ethyl acetate extract of N. officinale showed antihyperglycemic effect in diabetic rats.Keyword(s): Diabetes, Nasturtium officinale, Rat