برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مصرف و تولید مواد بیولوژیک دامپزشکی در کشورگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی

پژوهشگران: 
کمره مجتبی (مسئول طرح)
سلطانی منش محمد (همکار طرح)
غلامپور هادی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

جمع آوری و تکمیل اطلاعات، از اصول اولیه در انجام هر تحقیق و از جمله در تحقیقات بیوتکنولوژی است. تدوین اطلاعات مربوط به میزان و نوع مواد بیولوژیک مصرفی در کشور، به عنوان یکی از زیرساخت های بیوتکنولوژی برای خودکفایی در این حوزه، بسیار ضروری به نظر می رسد.
در این طرح سعی شده تا ابتدا با استفاده از منابع علمی موجود، تعریف جامع و دقیقی از مواد بیولوژیک دامپزشکی به دست آید. پس از آن، فهرستی از این مواد تهیه شده و این مجموعه به 7 دسته تقسیم شدند که عبارتنداز
:
1- واکسن ها
2- باکترین ها و عصاره های باکتریایی
3- محصولات آنتی بادی
4- توکسوئیدها
5- آنتی توکسین ها
6- محصولات تشخیصی
7- محصولات متفرقه
سپس، از طریق مراکز عمده مصرف کننده و تامین کننده مواد بیولوژیک دامپزشکی، اطلاعات مربوط به نوع و میزان تولید و مصرف آنها جمع آوری شده و اطلاعات تکمیلی در زمینه محصول و میزان واردات آن به دست آمد. برای جمع آوری اطلاعات، از شرکتهای خصوصی، سازمان دامپزشکی و گمرک استفاده شد
.
پس از آن، در مورد تک تک مواد، تحقیق صورت گرفته و اطلاعات علمی جزئی تر جمع آوری شد. در ادامه آمار و ارقام تولید و مصرف مواد بیولوژیک دامپزشکی در کشور بررسی شدند و مراکز عمده تامین کننده مواد بیولوژیک دامپزشکی، اعم از تولیدکنندگان داخلی و شرکتهای واردکننده آورده شده است. درمجموع می توان گفت منبع مدونی برای دستیابی به اطلاعات و آمار رسمی کشور در زمینه مواد بیولوژیک دامپزشکی وجود ندارد و این امر، برنامه ریزی در این زمینه را با مشکل مواجه می کند. در مجموع، براساس اطلاعات و آمار ثبت شده گمرک، ارزش کل واردات محصولاتی که می تواند جزء مواد بیولوژیک دامپزشکی باشد، حدود 400 تا 500 میلیون دلار و ارزش صادرات این دسته مواد، 10 میلیون دلار می باشد. همچنین ارزش تولید داخلی این محصولات حدود 200 تا 300 میلیون دلار برآورد می شود
.کلیدواژگان: مواد بیولوژیک، مصرف، دامپزشکی، بیوتکنولوژی، تولید، ایران

 
 
Title:

A Survey of the Consumption and production of Veterinary biological materials in IranAbstract:

Collecting and compeleting the Information is the primary principal in every research including biotechnological studies. Information collecting concerning the amount and kinds of biological materials is too essential for taking steps towards self-sufficiency.
Firstly, obtaining a comprehensive definition on veterinary biological materials with available scientific references has been tried in this plan. Then, the animal originated biological materials were divided in 7 categories including:
1) Vaccines
2) Bacterins and bacterial extract
3) Antibody products
4) Toxoids
5) Antitoxins
6) Diagnostic products
7) Miscellaneous
Then, the information concerning kinds and amount of veterinary biological materials consumption have been collected Via their main consuming and supplementary centers and complementary information about the products has been obtained through importer companies. To do so, veterinary organization and Customs adminisration were referred as well as private companies.
After that, When the primary List was prepared all materials have been studied individually and more detailed and Scientific information was collected and producing and consuming statistics were studied. Major central suppliers of animal biological material including domestic producers and importer companies have been mentioned in a list. More over, in some cases, their products has also been mentioned. Some major cansuming centers have also been mentioned.
Generally, it could be said that state formal information and statistics in the field of animal biological materials are far from the truth and this causes some difficalties in the procedure of planning in this field. according the information and statistics of costums, total value of imports concerning veterinary biologics is 400 to 500 million $ and exports is 10 million $. It is stimated that Internal products is 200 to 300 million $. In this plan It has been tried to specify the distance between current statistics with the real one.Keyword(s): Biological material, Consumption, Veterinary, Biotechnology, Production, IRAN