برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و تدوین برنامه راهبردی برای گروه پژوهشی اقتصاد جهاد دانشگاهی تربیت مدرسگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: علوم انسانی

پژوهشگران: 
فعالیت وحید (مسئول طرح)
خارقانی ندا (همکار طرح)
ذوالنوری مریم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

SME ها مهمترین شکل سازمانی کسب و کار در کلیه کشورهای دنیا بوده و بین 95 تا 99 درصد جامعه کسب و کار را در کشورهای مختلف تشکیل می دهند. این موضوع در مورد ایران از شدت بیشتری برخوردار است، بطوری که از کل کارگاههای کشور، 95.18 درصد کارگاهها کمتر از 10 نفر کارکن و تنها 4.56 درصد کارگاهها 10 نفر کارکن و یا بیشتر داشته اند. در بخش صنعت نیز، تعداد کارگاه های صنعتی 49-1 نفر کارکن در مجموع 99.2 درصد کارگاه های موجود در بخش صنعت و حدود 63.4 درصد اشتغال بخش صنعت را پوشش داده است اما با این وجود تنها 28.4 درصد ارزش افزوده بخش را ایجاد کرده است.
با توجه به مطالب مذکور، لزوم بررسی و تحقیق تخصصی در خصوص این نوع کسب و کارها ضرورتی اجتناب ناپذیر است بطوری که کنکاش در مورد مشکلاتی نظیر چالش های تامین مالی، بازاریابی، فناوری، مدیریت و غیره  و همچنین ارایه راهکارهایی برای رشد و توسعه این نوع از بنگاه ها منجر به ایجاد سازمان ها و نهادهای ملی و بین المللی متعددی گردیده است. اما متاسفانه در کشور ما، تحقیقات و پژوهش های علمی اندک و پراکنده ای در این زمینه انجام گرفته است و نهاد تحقیقاتی تخصصی در این خصوص وجود ندارد. براین اساس نیاز به تاسیس گروه پژوهشی کسب و کارهای کوچک و متوسط در جهاد دانشگاهی تربیت مدرس احساس گردیده است و در این گزارش تلاش گردیده است دورنمای کوتاه مدت و بلندمدتی برای آن براساس مفاهیم مدیریت استراتژیک ترسیم گردد.
در فصل اول این تحقیق، روش های برنامه ریزی راهبردی و نحوه ی کاربرد آنها در موسسات تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این فصل بیانگر آنست که از طرفی مدیریت استراتژیک یک مدیریت اقتضایی می باشد و سازمانها با توجه به ویژگیهای خود و محیط و پیچیدگی ها و آینده رقبا بایستی یکی از مدلهای مطرح شده یا ترکیبی از آنها را انتخاب نمایند و از طرف دیگر الگوهای متعدد ارایه شده در این زمینه دارای وجوه متشابه زیادی هستند. بنابراین استفاده کارا از الگوهای مذکور یک علم و هنر توامان را طلب می کند. در خصوص برنامه ریزی سازمان های تحقیقاتی نیز با توجه به ویژگی ها و خصوصیات این نوع سازمان ها می توان بیان کرد که فرایند کلی برنامه ریزی تفاوت چندانی با سایر سازمان ها و شرکت های تجاری ندارد و تنها ممکن است بعضی از مراحل و عوامل نظیر نیروی انسانی اهمیت فراوانی داشته باشند و بعضی دیگر از عوامل نظیر کسب سود (منظور سود حسابداری است نه سود اقتصادی) اولویت چندانی نداشته باشد.
فصل دوم به مفاهیم و ادبیات نظری کسب و کارهای کوچک و متوسط می پردازد و فصل سوم به شناخت سازمان ها و نهادهای ملی و بین المللی و همچنین اسناد مهم برنامه ریزی بالادستی مرتبط با موضوع گروه پژوهشی اختصاص دارد(بررسی محیط خارجی). تعدد سازمان ها و نهادهای علمی و اجرایی معرفی شده حاکی از جذابیت و اهمیت موضوع در سطح بین المللی است. در فصل چهارم، وضعیت فعلی گروه پژوهشی و سوابق علمی-اجرایی آن مورد توجه قرار گرفته است که در حقیقت یک معرفی اجمالی انجام شده است.در دو فصل نهایی این گزارش، براساس مطالب فصول قبل، به تجزیه و تحلیل فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف گروه پژوهشی کسب و کارهای کوچک و متوسط جهاد دانشگاهی تربیت مدرس پرداخته شده است و در نهایت برنامه راهبردی بصورت یک سند ارایه شده است. مهمترین راهبردهای پیشنهاد شده در این سند عبارتند از
:
- تاکید بر جذب منابع مالی از سازمان ها و نهادهای ملی و بین المللی.
- توسعه و جلب همکاری اساتید و محققان خارج از جهاد دانشگاهی.
- کسب اعتبار و شهرت علمی در سطح ملی.
- متنوع سازی همکاری ها(متقاضیان یا مشتریان).
- ارتقای سطح نیروی انسانی داخلی.کلیدواژگان: کسب و کارهای کوچک و متوسط، برنامه ریزی راهبردی، گروه پژوهشی، جهاد دانشگاهی تربیت مدرس

 
 
Title:

( Strategic Planning for SME’s Research Group of ACECR (Branch of Tarbiat Modares UniversityAbstract:

SME’s is the main business structure in the world, and they account for 95 to 99 percent of all business in different countries. This subject has much more importance in Iran, since 95.18% of all firms have less than 10 employees and only 4.56% of them have 10 or more employees. In the industrial section, the number of firms which have 1-49 employee account for 99.2% of all businesses and 63.4% of all industrial employment, but they just created 28.4% of section value added. Therefore, the need for special research and probe in this subject seems necessary. So, research about their problems, e.g. financial challenges, marketing, technology transformation, management and, etc., and also presenting development strategies for this kind of businesses lead to the formation of national and international organization. But unfortunately, little (and scattered) research has carried out and specific research institute has not been formed in Iran yet. Hence establishing of SME’s Research Group in ACECR was planned and this report attempts to devise a scheme according to a strategic management basis for it.
In the first section, strategic planning methods and their application in research institutes are discussed. We conclude that strategic management is a contingency action in one hand, and organization should choose one (or integrated) models based on their natures, environment, rivals and so on. On the other hand, the range of discussed models in this section shows many similarities, so efficient use of those models requires sufficient knowledge and art in the same time. About planning of the research organization, we can say that there is not considerable difference among the way of these organizations and other kind of organizations. Although, some factors, for instance, human resource has need much more attention, while other factors, e.g. maximization of profit (accountant profit not economic profit) can be neglected sometimes.
The second section was allocated to the literature of SME’s. In the third, we introduce related national and international organization and also Iran’s main legal documents (External environment assessment). The variety of scientific and executive organization is representative of international significance for SME’s.
In section four, current statues of our SME’s Research Group is considered (internal assessment). Two last chapters analyze opportunities, threats, weaknesses and strengths of the Research Group, and finally we devise a strategic plan for it. Our major recommended are as follows:
- Focus on external finance (from national and international)
- Developing of cooperation with experts and researchers that work outside of ACECR.
- Obtaining scientific reputation in national level.
- Diversification of cooperation(customers).
- Developing of our human resources.Keyword(s): Strategic Planning, SME’s Research Group, ACECR: Branch of TMU