برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی آسیب های ناشی از اجسام تیز و برنده و اقدامات قبل و پس از آن در کارکنان بیمارستان های مشهدگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: ایدز و هپاتیت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

مقدمه: امروزه آسیب های شغلی در کارکنان مراقبت های سلامت یک فوریت پزشکی است چرا که آنان را در معرض خطر عفونت به ویژه ویروس های هپاتیت B و C و HIV قرار می دهد. این مطالعه مقطعی- توصیفی با هدف تعیین وضعیت آسیب های ناشی از اجسام تیز (Needle Stick Injuries [NSI]) و نیز پاشیده شدن ترشحات بیماران به روی بدن (Splash) و اقدامات قبل و پس از آن در کارکنان بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1389 اجرا گردید.
روش تحقیق: تعداد 1017 نفر از کارکنان بیمارستان های مشهد در سه گروه پزشکی، پیراپزشکی و خدماتی به روش تصادفی انتخاب و پرسشنامه ای حاوی سوالات بسته چندگزینه ای در مورد تعداد NSI و نیز Splash در یک سال اخیر، نوع فعالیت و ابزاری که منجر به آسیب شده است، احتیاطات استاندارد در برخورد با بیماران و اقدامات پس از مواجهه را تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS 13.0 و با استفاده از آزمون های X2، T-Student، آنالیز واریانس و معادل های ناپارامتریک آن ها توصیف و آنالیز گردید.
یافته ها: سه چهارم کارکنان همیشه یا اغلب اوقات در هنگام کار در بیمارستان از دستکش استفاده می کردند و همین میزان از آنان قبل و پس از تماس با هر بیمار دستان خود را می شستند. همچنین دوسوم آنان همیشه یا اغلب اوقات در هنگامی که احتمال پاشیدن خون و سایر مایعات بدن بیماران وجود داشت از گان و ماسک استفاده می کردند. بیشترین اقدام کارکنان پس از استفاده از سوزن، انداختن آن در
Safety box بود. با این حال گذاشتن مجدد درپوش سوزن در 18% موارد گزارش گردید. سابقه واکسیناسیون کامل هپاتیت B در حدود نیمی از کارکنان وجود داشت.
42% از کارکنان بیمارستانی سابقه حداقل یکبار آسیب شغلی NSI) و یا (Splash را در طول یک سال قبل از مطالعه داشتند (سابقه 31% NSI و سابقه .21% Splash میزان این آسیب در دو گروه شغلی پزشکی (45%) و پیراپزشکی (48%) بسیار بیشتر از کارکنان خدماتی (29%) بود .(p<0.0001) میانگین تعداد دفعات وقوع NSI به ازای هر نفر در سال 0.9±0.49 بود. این مقدار در سه گروه شغلی پزشکی، پیراپزشکی و خدماتی یکسان بود.(p=0.171)  همچنین میانگین تعداد دفعات وقوع Splash به ازای هر نفر در سال 0.94±0.41 بود. این مقدار در نیروهای خدماتی کمتر از دو گروه پزشکی و پیراپزشکی بود .(p<0.0001)
بیشترین مکان وقوع NSI و Splash در بخش های بستری، اورژانس و اتاق عمل بود. تقریبا نیمی از موارد هر دو نوع آسیب در نوبت کاری صبح اتفاق افتاده بود. نیمی از موارد NSI ناشی از سوزن های توخالی بود. بیشترین موارد NSI در حین جمع آوری وسایل استفاده شده (16%) و بیشترین موارد Splash در حین خونگیری (18%) رخ داده بود. NSI و Splash اغلب در حین کاربرد ابزار یا هنگام دفع ابزار استفاده شده رخ داده بود.
بیشترین عضوی از بدن که در معرض آسیب
NSI و Splash قرار داشت به ترتیب دست (92.7%) و صورت (42.7%) بود. حدود سه چهارم کارکنانی که دچار Splash و یا در ناحیه دست دچار NSI شده بودند، در هنگام وقوع آسیب از دستکش استفاده کرده بودند. از طرف دیگر فراوانی استفاده از روپوش، گان، ماسک و یا عینک محافظ در هنگام وقوع آسیب Splash بسیار کمتر بود. در حدود دوسوم موارد وسیله منجر به NSI آلوده به خون بیماران بود و آسیب منجر به خراشیدگی یا سوراخ شدن پوست توام با خروج خون گردیده بود. در 60 درصد موارد Splash، خون و در 23 درصد ترشحات تنفسی بیماران بر روی بدن کارکنان پاشیده شده بود.
حدود دوپنجم موارد آسیب
NSI و تنها حدود 14 درصد موارد آسیب Splash گزارش شده بود. مهمترین علل عدم گزارش هر دو نوع آسیب، لازم ندانستن گزارش آسیب و داشتن مشغله کاری عنوان گردید. شایع ترین اقدامات پس از NSI، فشار دادن محل آسیب دیده، شستشوی محل آسیب دیده و ضدعفونی آن و شایع ترین اقدامات پس ازSplash ، شستشوی محل آسیب دیده و ضدعفونی آن بود. اما اقدامات مربوط به ارزیابی خطر انتقال عفونت در موارد کمی صورت گرفته بود.
نتیجه گیری: میزان شیوع بالای آسیب های شغلی در کارکنان بیمارستان های مشهد و عدم گزارش آن در بیشتر موارد، نشان دهنده آن است که این موضوع باید به عنوان معضل مهم سلامت در منطقه مورد توجه قرار گیرد
.کلیدواژگان: Needle Stick Injuries، کارکنان بیمارستانی، مشهد

 
 
Title:

Needle Stick Injuries and Related Pre- and Post-Exposure Practices among Hospital Workers in MashhadAbstract:

Background: Occupational injuries in healthcare personnel as a medical emergency put them at the risk of bloodborn infections especially HBV, HCV and HIV. This cross-sectional study was conducted in 2010 to assess the needlestick injuries (NSI) and being sprayed on the body with patients’ fluids (Splash) and pre- and post-exposure practices among hospital workers (HWs) in Mashhad University of Medical Sciences.
Method: 1017 number of HWs in three groups; medical, allied and service forces were selected through a stratified random sampling and filled out a closed-questions multiple choice questionnaire about frequency of NSI and Splash during one year before the study, instrument and activity resulting in injury, standard precautions and post-exposure practices. Data were described and analyzed by SPSS 13.0 software using chi-square and t tests as well as ANOVA or nonparametric equivalents.
Results: Three-quarters of HWs were always or often used the gloves when working in the hospital and the same amount of them washed their hands before and after contact with each patient. Also two- third were always or often used the gun and mask when the possibility of sprinkle of blood and other body fluids of patients. Putting in the safety box was the most actions after the needle use, however, the needle recapping was reported in 18% of cases. About half of the staff had a history of completed hepatitis B vaccination.
42% of HWs had at least once a history of occupational injuries (NSI and Splash in 31% and 21% of cases, respectively). The rate of injuries in the medical (45%) and allied (48%) groups was much more than service personnel (29%), (p<0.001). The mean number of NSI was 0.49±0.9 person-year. These were the same in three groups (p=0.171). Also the mean number of Splash was 0.41±0.94 person-year; in the service forces was less than two other groups (p<0.001).
The highest place of both injuries occurrence was in the wards, emergency and operating rooms and almost half of them had happened on the morning shifts. Half of the NSI cases were caused by hollow-bore needles. the most Splash, had occurred during the blood taking (18%). NSI and Splash occurred often during the application of tools or when passing them.
Hands (92.7%) and face (42.7%) were the most parts of the body that were exposed to NSI and Splash injuries, respectively. Three quarters of staff suffering Splash or had a NSI in the hands, had used gloves during the injuries. On the other hand the frequency of use of uniform, gun, mask and/or protective glasses during the Splash injury was very low. In about two-thirds of cases the instrument leading to NSI had been contaminated by the blood and the same amount of cases damage resulted in a skin abrasion or perforation combined with blood withdrawal. Blood and respiratory secretions were sprayed on the employees' body in 60 and 23 percent of Splash cases, respectively.
About two-fifth of NSI cases and only about 14 percent of Splash cases were reported by injured persons. No necessity to report and being busy were stated as the most important causes of failure to report for both injuries. Pressing, washing and disinfection of the affected area were the most common measures after an NSI injury and washing and disinfection of the affected area were the most common measures after a Splash injury. But efforts to assess the risk of transmission of infection have been made only in a few cases.
Conclusion: High prevalence of occupational injuries and no reporting of them in hospital staff of Mashhad indicate that this issue should be considered as an important health problem in the region.Keyword(s):