برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نقش سرمایه اجتماعی در رقابت پذیری اقتصادی: بررسی موردی صادرات محصولات کشاورزی منتخب در ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
امیری هادی (مسئول طرح)
شهنازی روح اله (همکار طرح)
دهقان شبانی زهرا (همکار طرح)
صفری علی (همکار طرح)
رنجبرکی علی (همکار طرح)
قنبری علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

سرمایه اجتماعی عمدتا جنبه هایی از ساخت اجتماعی هستند که کنش های افراد درون اجتماع را تسهیل می کنند. این جنبه ها عمدتا مبتنی بر اعتماد و همکاری متقابل است. از طرفی تئوری های اخیر رقابت پذیری از جمله رویکرد الماس پورتر، نقش همکاری را در رقابت پذیری زنجیره عرضه برجسته کرده اند. حل معضل همکاری امکان بهره گیری از صرفه های ناشی از مکمل بودن و تحقق سودهای ناشی از مبادله و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها را ممکن می سازد. از این رو هدف این تحقیق تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر رقابت پذیری اقتصادی است.
جهت دستیابی به این هدف ابتدا مسیرهای اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر رقابت پذیری به لحاظ تئوریک شناسایی شده و بر اساس آن پرسش نامه ای شامل 66 سوال طراحی شده که سوالات قابل تقسیم به سه دسته می باشد. دسته اول مرتبط با ویژگی های شرکت و اتحادیه است. دسته دوم سوالات مربوط به سرمایه اجتماعی شرکت و اتحادیه است. جهت سنجش سرمایه اجتماعی درون اتحادیه سه رده سوال بر اساس سه شاخص سرمایه اجتماعی (شامل مشارکت در اداره اتحادیه، اعتماد در اتحادیه و انجام فعالیت های مشترک) طراحی شده است. دسته سوم سوالات نیز جهت سنجش اثر اتحادیه بر قدرت رقابت پذیری بنگاه می باشد. پس از تست روایی و پایایی پرسش نامه، پیمایش میدانی در میان اتحادیه های صادرکنندگان انجام شده است
.
نتایج به دست آمده نشان می دهد در اکثر موارد سرمایه اجتماعی داخل شرکت قوی بوده و سرمایه اجتماعی داخل اتحادیه صادرکنندگان ضعیف است. همچنین اثر سرمایه اجتماعی داخل اتحادیه بر ایجاد قدرت رقابت پذیری بنگاه مثبت و معنادار است. اما از آنجا که سرمایه اجتماعی داخل اتحادیه ها اکثرا کم است از این رو اتحادیه ها خیلی کم توانسته اند بر بهبود رقابت پذیری شرکت های عضو موثر باشند
.کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، مشارکت، اعتماد، فعالیت های مشترک، رقابت پذیری

 
 
Title:

The Role of Social Capital in Economic Competitiveness: Case Study of Cooperation between the Iranian Exporters of Agricultural ProductsAbstract:

Social capital is mainly aspects of the social building that can facilitate actions of individuals within the community. This aspect is mainly based on mutual trust and cooperation. On the other hand, recent theories of competitiveness, including Porter's diamond theory, have highlighted the role of collaboration in the supply chain competitiveness. The purpose of this study is to analyze the effects of social capital on economic competitiveness.
To achieve this purpose, first we identified the theoretically canals of influence of social capital on competitive. Secondly we designed the questionnaire included 66 questions that can be divided into three categories. Then we chek the validity and reliability testing of questionnaires. Finaly, field survey was conducted among exporters union.
The results show that in most cases, social capital into the company is strong but the social capital in Exporters Union is weak. Although results show the power of social capital within the EU on the competitiveness of firms is positive and significant, but because social capital within the EU is mostly low, the unions have very little effect on improving the competitiveness of their member companies.Keyword(s): Social Capital, Partnership, Trust, Joint Activities, Competitiveness