برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثرات رژیم و مکمل های غذایی بر روی افزایش عملکرد قایقرانان حرفه ایگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
بلوریان شادی (مسئول طرح)
احمدی عبدالحمید (همکار طرح)
صفریان محمد (همکار طرح)
بیدخوری حمیدرضا (همکار طرح)
حسینی فرشته (همکار طرح)
واحدی نفیسه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1389

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

قایقرانی نوعی ورزش استقامتی - قدرتی است و عملکرد رقابتی ورزشکاران این رشته بستگی به عوامل متعددی نظیر توان هوازی و بی هوازی، قدرت فیزیکی، بکارگیری تکنیک های مختلف و تاکتیک پاروزنی و... دارد. در کنار این عوامل، آگاهی از علم تغذیه و استفاده صحیح از مواد غذایی نیز نقش بسزایی در موفقیت قایقرانان دارد. دغدغه اصلی درمورد رژیم غذایی قایقران حفظ میزان گلیکوژن درسطح بهینه در ماهیچه هاست تا نیازهای انرژی طی تمرین منتهی به مسابقه را تامین کند. برای بر آوردن نیازهای روزانه انرژی یک یا دو جلسه تمرین شدید، رژیم غذایی غنی از کربوهیدرات و دارای مقدار کافی پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی و حاوی چربی کم ضروری است. قایقرانان درگیر در تمرینات سنگین به پروتئین زیادی نیاز دارند تا ضمن تامین بخشی از انرژی لازم، به بازیابی عضلات آنها پس از تمرین نیز کمک نماید. در طی مسابقه قایقرانان در هر دقیقه در حدود 25-35 کالری مصرف می نمایند که میزان مصرف انرژی بسته به اندازه بدن فرد و سرعت متابولیسم آنها متغیر می باشد. در صورتیکه رژیم غذایی از نظر کربوهیدرات، بهینه باشد، ماهیچه های فعال بدن می توانند 400-300 گرم (1600-1200 کالری) از گلیکوژن را ذخیره نمایند تا در طی تمرین، سوخت کافی داشته باشند. امروزه در سطوح ورزشی بین المللی گرایش زیادی به سمت استفاده از مکمل های غذایی که استفاده و بهره برداری از انرژی شامل تولید انرژی، کنترل و بازده آن را افزایش می دهند وجود دارد و بر این اساس تحقیقات فراوانی پیرامون انواع ترکیبات انرژی زا و اثرات آنها بر عملکرد و ترکیب بدنی قایقرانان انجام شده و در حال انجام است. تحقیقات نشان داده است استفاده از مکمل های نظیر کراتین تحمل و عملکرد بی هوازی قایقرانان را بدون وابستگی به شدت تمرینات استقامتی بهبود می بخشد. طی مسابقات قایقرانی، ظرفیت بی هوازی لاکتیکی و غیرلاکتیکی و همچنین ظرفیت هوازی، به حداکثر خود می رسد. بنابراین تمرین قایقرانان موفق، باید بر تمرین در شرایط هوازی همراه با تمرین قدرتی و تمرین در شرایط بی هوازی متمرکز شود. شاخص هایی نظیر آستانه لاکتات خون (LAT)و حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max)، از جمله عوامل ارزیابی فیزیولوژیک قایقرانان می باشد. تمرین ورزشکاران حرفه ای باید همراه با تمرینات استقامتی شدید و گسترده بوده و حدود 80-70 درصد زمان تمرین، روی آب سپری شود. تمرین استقامتی شدید در حدی بالاتر از حد آستانه بی هوازی، برای بهبود VO2max در طول فصل مسابقه مهم است اما نباید بیش از 10 درصد حجم تمرین را به خود اختصاص دهد. لذا با توجه به نقش بسزایی رژیم و مکمل های غذایی بر افزایش عملکرد قایقرانان حرفه ای و فقدان اطلاعات کامل و مدون پیرامون تغذیه و فیزیولوژی قایقرانی، در این پژوهش اطلاعات علمی پژوهش های انجام شده در ایران و جهان پیرامون اهمیت گروه های مختلف غذایی بر متابولیسم پایه و قدرت عضلانی، عوامل تاثیرگذار در تغذیه و عملکرد قایقرانان، تعیین میزان دریافت گروه های مختلف غذایی در مقاطع زمانی مختلف، مکمل ها و طبقه بندی آنها، فیزیولوژی قایقرانی با استفاده از منابع علمی معتبر جمع آوری گردید.کلیدواژگان: قایقرانن حرفه ای، مکمل های غذایی، رژیم غذایی

 
 
Title:

Evaluating the effects of diets and diteary supplements on performance enhancement of elite rowersAbstract:

Rowing is a strength-endurance type of sport and competition performance depends on factors such as aerobic and anaerobic power, physical power, rowing technique and tactics. Moreover, knowing about nutrition and correct use of food and nutrients also are important in rower success.
A rower's goal, with regard to diet, is to have enough glycogen stored in the working muscles to compliance energy needs during exercise before the race. To support the high energy requirements of one or two vigorous training sessions on a daily basis requires a diet which is high in carbohydrate; adequate in protein, vitamins, minerals and fluids, and minimal in fat. Rowers who participate in heavy trainings need high amounts of proteins to supply some of energy requirements and also help them to recover their muscles after exercise.
During an effort, a rower will expend approximately 25 to 35 calories per minute, depending on individual body size and rate of metabolism. When the diet is optimal in carbohydrate, the body’s working muscles can store up to 300 to 400 grams of glycogen (1,200 to 1,600 calories) to have available as fuel during exercise.
Nowadays, in international sport events, there is a high tendency to use of food supplements which enhance energy exploitation including energy production, control and its output and on this base it had done and is doing many researches about energetic components and their effects on performance and body composition of rowers. Researches showed that using of supplements such as cratine, improve rower's endurance and anaerobic function independent from the intensity of strength exercise.
During rowing competitions, lactic and alactic anaerobic capacity and also aerobic capacity reach their maximum levels. So, training of elite rowers should focus on training in aerobic condition with strength training and also training in anaerobic condition. Indices such as blood lactate threshold (LAT) and maximal oxygen consumption (VO2max) are among physiologic evaluation factors for rowers.
Training of successful athletes is characterized by extensive as well as intensive endurance training with approximately 70-80% of the time spent on the water. Intense endurance training above the anaerobic threshold may be important for improvement of VO2max during the competitive season, but should not amount to >10% of the training volume. Regarding high influence of diet and food supplements on performance increase of elite rowers and lose of information about nutrition and rowing physiology, in this research scientific data of researches were done in Iran and other parts of World about the importance of various food groups on basic metabolism and muscular strength, important factors in nutrition and rowers’ performance, determining of various food groups intake at different times, supplements and their category and finally rowing physiology was collected by using valid scientific sources.Keyword(s):