برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر انجام ورزش های کف لگن بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی ادراری: یک کارآزمایی بالینی؛ بیمارستان شهید اکبرآبادی؛ تهران 88-1387گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: سلامت زنان

پژوهشگران: 
شاه علی شاداب (مسئول طرح)
آذری افسانه (مسئول طرح)
کاشانیان مریم (همکار طرح)
صالحی رضا (همکار طرح)
ناطقی محمدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه مقاله به صورت سخنرانی در کنگره فیزیوتراپی ایران ـ اردیبهشت 1389


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

هدف: بی اختیاری استرسی ادراری در زنان میانسال مشکل شایعی محسوب می گردد که می تواند بر کیفیت زندگی آنها موثر باشد. پژوهش حاضربا هدف تعیین تاثیر انجام ورزش های کف لگن بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی ادراری صورت گرفت.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی 50 زن مبتلا به بی اختیاری استرسی ادراری که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند، بعد از پر کردن پرسشنامه ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بی اختیاری ادراری (IQOL)، برنامه ورزش های کف لگن را آموزش دیدند و به مدت 12 هفته متوالی ورزش را انجام داده و در انتهای ماه سوم کیفیت زندگی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: 46 زن برنامه ورزش های کف لگن را تا انتهای ماه سوم انجام دادند. نتایج نشان داد که میانگین نمره کیفیت زندگی زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی ادراری قبل از انجام ورزش های کف لگن (53.15±23.77) با نمره کیفیت زندگی آنها بعد از انجام مداخله (77.82±16.20) تفاوت معنی دار آماری داشت (P=0.000) و بین سن، شاخص توده بدنی، تعداد زایمان و نوع زایمان با نمره کیفیت زندگی زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی ادراری ارتباط معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: ورزش های کف لگن در بهبود سطح کیفیت زندگی افراد مبتلا به بی اختیاری استرسی ادراری موثر می باشد.کلیدواژگان: بی اختیاری استرسی ادراری، کیفیت زندگی، پرسشنامه I_QOL، ورزش های کف لگن

 
 
Title:

Effects of pelvic floor muscle exercises on quality of life out comes in women with stress urinary incontinence: a clinical trial study, Akbar abadi hospital, Tehran, 2009Abstract:

Background: Stress urinary incontinence is a common problem in the middle-aged women and can affect their quality of life. So this study evaluated the effects of pelvic floor muscle exercise on quality of life out comes in women with stress urinary incontinence.
Method: After baseline evaluation, 50 women were assigned to this clinical trial. Participants were educated to do pelvic floor muscle exercises for 3 months and their quality of life were measured before and 3 months after intervention.
Finding: forty-six women completed the trial. After 12 weeks, significant difference in the quality of life scores (P=0.000) were noted.
Conclusion: 12 weeks trial of pelvic floor muscle exercises significantly improved quality of life outcomes.Keyword(s): Qualities Of Life, I_QOL questionnaire, pelvic floor muscle exercises, stress urinary incontinence