برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عملکرد جنسی بیماران مبتلا به سرطان پستان پس از درمان و عوامل موثر بر آنگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده سرطان پستان 

گروه پژوهشی: بیماری های پستان

پژوهشگران: 
ابراهیمی ماندانا (مسئول طرح)
منتظری علی (همکار طرح)
حقیقت شهپر (همکار طرح)
الفت بخش آسیه (همکار طرح)
نجفی صفا (همکار طرح)
صفری نژاد محمدرضا (همکار طرح)
عمید ویدا (همکار طرح)
مهرداد ندا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 

سرطان پستان، عملکرد جنسی


 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف: اختلالات کارکرد جنسی از ابعاد مهم کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان هستند. هدف از این مطالعه بررسی اختلالات عملکرد جنسی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با زنان سالم هستند.
مواد و روش: یک مطالعه مقطعی مقایسه ای در پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی طراحی و اجرا شد. گروه بیمار، بیماران مبتلا به سرطان پستان بودند که از تمامی مراحل درمانی آنها- بجز هورمون درمانی- 6 ماه گذشته بود. گروه مقایسه افراد سالم مراجعه کننده به کلینیک های جراحی بودند که پس از معاینه جراح پستان، هیچ گونه مشکلی در آنها تشخیص داده نشده بود. تمامی بیماران متاهل بودند و داده های مربوط به عملکرد جنسی توسط پرسشنامه استاندارد
FSFI برای آنان تکمیل شد. علاوه بر ابزار مذکور اطلاعات زمینه ای و بالینی نیز جمع آوری شد. داده ها توسط نرم افزار Spss و بوسیله آزمونهای t-test، کای دو و رگرسیون لجستیک بررسی شدند.
یافته ها: در مجموع 107 بیمار شامل 53 بیمار و 54 فرد سالم وارد مطالعه شدند. نتایج نشان داد که بین دو گروه تحت مقایسه از نظر اختلال کلی عملکرد جنسی و هیچ یک از حوزه های آن اختلاف معنی داری وجود ندارد. عوامل موثر بر اختلال عملکرد در بیماران شامل سن همسر بالای 40 سال (
95%CI=1.12-4.05 و OR=6.7 و در حوزه تحریک و تمایل جنسی، رابطه عاطفی با همسر بود (به ترتیب 95%CI=1.16-18.2و OR=6.7و %95CI=1.16-19.1و OR=4.7).
نتیجه گیری: این نتایج نشان دادند که اختلالات جنسی در جمعیت زنان ایرانی شایع هستند و به نظر می رسد که ابتلا به سرطان پستان تاثیری بر آن نداشته باشد. از این روی توصیه می شود که تشخیص و درمان این اختلالات به موقع و به درستی انجام شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):