برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی ارتباط کایفوز پشتی، لوردوزکمری و تیلت لگن با پرولاپس احشاء لگنگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی تحریک زیست نوری

پژوهشگران: 
سیمرغ لیلا (مسئول طرح)
خلخالی زاویه مینو (همکار طرح)
قنبری زینب (همکار طرح)
سهرابی ناهید (همکار طرح)
افتخار طاهره (همکار طرح)
کوهپایه زاده جلیل (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

هدف: با توجه به شیوع نسبتا بالای افتادگی با پرولاپس احشاء لگنی در زنان و لزوم بررسی تاثیر عوامل مستعد کننده این بیماری در جوامع مختلف، این تحقیق با هدف بررسی رابطه تغییرات انحنای ستون فقرات پشتی و کمری و چرخش (تیلت) لگن با پرولاپس احشاء لگنی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه مورد- شاهدی، 15 نفر از زنان مبتلا به پرولاپس احشاء لگنی از طریق نمونه گیری ساده و در دسترس و با توجه به معیارهای لحاظ شده، از بین بیماران مراجعه کننده به بیمارستان اکبرآبادی و امام خمینی به عنوان گروه مورد و 15 نفر از مراجعین همان بیمارستان ها که در درجه پرولاپس آن ها صفر و یک بود، بر اساس همتاسازی با گروه مورد، به عنوان گروه شاهد انتخاب و وضعیت پرولاپس (با استفاده از سیستم اندازه گیری پرولاپس احشاء لگنی) انحنای ستون فقرات پشتی و کمری (با استفاده از خط کش قابل انعطاف) و تیلت لگن (با استفاده از شیب سنج لگنی) آنها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از (خط کش قابل انعطاف) و تیلت لگن (با استفاده از شیب سنج لگنی) آنها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از آزمون های آماری کولموگروف- اسمیرنوف، تی مستقل و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: بین دو گروه اختلاف معناداری از لحاظ میزان کایفوز پشتی ((p=%26، لوردوزکمری ( (p=%52و تیلت لگن (p=%41) وجود نداشت.
نتیجه گیری: گرچه مطابق نتایج این مطالعه، ارتباط معنی داری بین میزان کایفوز پشتی، لوردوز کمری و تیلت لگن با بروز پرولاپس احشاء لگنی یافت نشد، اما همسویی جهت تغییرات فاکتورهای مورد نظر با مفروضات مطالعه، وجود رابطه بین افزایش کایفوز و کاهش لوردوز با پرولاپس احشا لگنی را در یک جامعه بزرگتر آماری، همچنان محتمل باقی نگاه می دارد.کلیدواژگان: گوژپشتی،تیلت لگن، لوردوز کمری، پرولاپس احشاء لگنی

 
 
Title:

Correlation of lumbar lordosis and pelvic tilt with pelivc organ prolapsAbstract:

Objective: because of the high prevalence of disability and pelvic organ prolapse in women and the necessity for studying the predisposing factors of the disease in different societies, this study aimed to investigate the relationship between lumbospine curvature changes and pelvis rotation with pelvic organ prolapse.
Methods: in this case - control study, 15 women with pelvic organ prolapse were included through accessible simple random sampling based on some criterias, patients referred to Imam Khomeini and Akbar Abadi hospitals, as a case and a group of 15 patients in those hospitals with a zero and one -degree prolapse were matched with the control group. Pelvic organ prolapse (using the measurement system) lumbospine curvature (using a flexible ruler) and pelvic tilt (using pelvic inclinometer) were studied and compared. Obtained Data was analyzed using the Kolmogorov - Smirnov test, t- test and logistic regression analysis.
Results: There were no significant differences between two groups in terms of kyphosis (p=26%), Lvrdvzkmry (p=52%) and pelvic tilt (p=41%).
Conclusion: Although, no significant correlation between kyphosis, lordosis and pelvic tilt pelvic organ prolapse was found based on the results, a correlation between increased kyphosis and lordosis decreased pelvic organ prolapse in the community with a large statistic is still likely to remain.Keyword(s): Humpback, pelvic tilt and lumbar lordosis, pelvic organ prolapse