برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جداسازی و شناسایی گونه های تریکودرمای موثر در کنترل برخی از عوامل بیماری زای قارچی در گیاهانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: میکروبیولوژی کاربردی

پژوهشگران: 
متشرعی زینب السادات (مسئول طرح)
سلیمی حسن (همکار طرح)
اولیا پرویز (مشاور طرح)
علوی سیدمحمد (مشاور طرح)
امیری سارا (همکار طرح)
اسماعیلی مهرناز (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

استفاده از آفت کشهای شیمیایی جهت دفع قارچهای بیمارگرِ خاکزاد می تواند آلودگیهای زیست محیطی ایجاد کند. در سالهای اخیر، کنترل زیستی آفات به مفهوم استفاده از موجودات زنده مخصوصا قارچها در جهت کنترل عوامل بیماریزای گیاهی، راهکاری مفید برای افزایش محصول و کیفیت آن به شمار می آید. گونه های جنس تریکودرما که پراکندگی وسیعی دارند، به عنوان عوامل کنترل کننده بیمارگرهای گیاهی مانند فوزاریوم و رایزوکتونیا مطرح هستند. در این مطالعه، 15 جدایه تریکودرما از خاک، چوب پوسیده و دیگر مواد آلی گیاهی جدا و 8 جدایه برای مطالعه اثرات آنتاگونیستیی چون انگل بودن قارچی، تولید متابولیتهای فرار و ترشح مواد آلی علیه فوزاریوم و رایزوکتونیا انتخاب گردید. بر این اساس سویه T3 که مکانیسم های متنوعتری را در کنترل عوامل بیماریزای گیاهی نشان داد، بعد از بهینه شدن شرایط رشد برای آزمایشات گلخانه ای انتخاب شد. آزمایشات گلخانه ای به گونه ای طراحی شد که غلظتهای مختلف قارچ آنتاگونیست و زمانهای مختلف تلقیح بیمارگر فوزاریوم (قبل، بعد و همزمان با کاشت بذر و تلقیح آنتاگونیست) مورد سنجش قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد غلظتهای 106 و 104 اسپور از قارچ تریکودرما در ارتفاع بوته و وزن تر بوته طالبی به ترتیب بیشترین اثر را داشت. تمامی آزمایشات نیز نشان داد که بهترین زمان تاثیرگذاری قارچ آنتاگونیست زمانیست که فوزاریوم 5 روز پس از کاشت بذر تلقیح گردد که این شاید به دلیل امکان فرصت رقابت و اشغال ریزوسفر گیاه توسط تریکودرما و در نتیجه عدم دسترسی پاتوژن به ریشه گیاه باشد.کلیدواژگان: تریکودرما، فوزاریوم، آفات گیاهی، اثرات آنتاگونیستی، آزمایشات گلخانه ای

 
 
Title:

Isolation and identification of Trichoderma spp. effective for biological control of some fungal diseases agents in plantsAbstract:

Applying chemical fungicides to control soil-born fungi may lead to environmental pollution. In recent years, biological control, using living cells of different types of microorganisms especially fungi, to control plant pathogens, hold a great promise to improve yield and quality of crop. Fungal species belonging to the genus Trichoderma are worldwide in occurrence and have emerged as an important component in biological control of plant deseases caused by Fusarium or Rhizoctonia.
In this study, 15 strains of Trichoderma were isolated from soil, decaying wood, and other forms of plant organic matter and 8 of which selected for antagonistic assay towards Fusarium and Rhizoctonia at lab scale. From collected data, T3 showed different mechanisms such as mycoparasitism, production of volatile compounds and secreted materials that prevent growth of plant pathogens partly, so after optimising the growth conditions, it selected for pot experiments. Experiment done in a way that antagonistic fungus at different concentrations inoculated. Meanwhile, Fusarium at different times, (before, at the same and after of inoculation of Trichoderma), added to the soil. Results showed Trichoderma at concentration of 106 spores per ml and 104 had a best effect on height and wet weight of Cantaloupe, respectly. Results also revealed that it is better to add Fusarium to the soil 5 days after inoculation of Trichoderma. This finding may reflect the competition role that antagonistic fungus played.Keyword(s): Trichoderma, Fusarium, plant pathogens, antagonistic effects, pot experiments