برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی روابط نسلی در میان شهروندان شهر کرمانشاهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
احمدی یعقوب (مسئول طرح)
حامد بی تا (مسئول طرح)
قاسمی وحید (همکار طرح)
قادری مهدی (همکار طرح)
اسماعیلی عطا (همکار طرح)
امجدیان فیروز (همکار طرح)
سعیدیان حمید (همکار طرح)
حکیمی نیا بهزاد (همکار طرح)
قزوینی ژیلا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

تحولات فنی و جمعیتی که در طی قرن نوزدهم و دهه های آغازین قرن بیستم دنیا را درنوردید و تفاوت در ارزشها، طرزتلقی‌ها، انتظارات و زمینه های اولیه اجتماعی شدن والدین و فرزندان باعث گردیده که نسل جوان کنونی به سادگی گذشته، حاضر به پذیرش نقشهای اقتدارگرای گروههای اجتماعی و والدین و همچنین ارزشها، الگوها و قواعد رفتاری آنها نشود. حاصل این فرایندها بروز نوعی تفاوت ارزشی، هنجاری و رفتاری بین نسل جوان و نسلهای قدیمی تر آنهاست که به وسیله صاحبنظران با تعابیری مختلفی از تفاوت و فاصله نسلی تا گسست و شکاف نسلی مورد خطاب قرار گرفته است. نوشتار حاضر نیز با توجه به شناسایی شاخص های متعدد در پی واکاوی وضعیت رابطه نسلی در شهر کرمانشاه برآمده است.
این نوشتار از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پیمایشی، از نظر وسعت پهنانگر و از نظر زمانی، مقطعی است (نیمه دوم
1388). جامعه آماری پژوهش شهروندان 29-18 و 40 سال به بالای مناطق 3 گانه شهر کرمانشاه بوده، حجم نمونه مقتضی بر اساس فرمول کوکران 360 نفر تعیین شده است، البته این میزان با توجه به بررسی دو نسل در 2 ضرب شده و نمونه نهایی 720 نفر تعیین شد و نمونه گیری به روش خوشه ای چندمرحله ای انجام پذیرفته است.
نتایج تحقیق حاکی از وجود تفاوت معنی دار میان دو نسل جوان و بزرگسال در بعد مناسکی و پیامدی دینداری و خود دینداری به عنوان شاخصی کلی و همچنین عدم وجود تفاوت معنی دار در بعد اعتقادی در میان دو نسل است. یافته ها همچنین نشان از آن دارند که تفاوت دو نسل در مقوله های نوگرایی، مادیگرایی/
فرامادیگرایی، نگرش به زنان و خانواده معنی دار بوده و این نسل جوان است که در هر چهار مقوله رتبه بالاتری کسب کرده است. در رابطه با پیوستار نسلی در زمینه دینداری می توان تفاوت های مکشوف میان نسل ها را با عبارت " فاصله نسلی" بیان داشت. اگرچه در پاره ای از ابعاد مانند بعد مناسکی می توان تاحدودی قایل به "شکاف نسلی" بود. در باب تقاوت در نوگرایی، مادیگرایی/فرامادیگرایی، نگرش به زنان و خانواده نیز بهترین مفهومی که توان تبیین وضعیت را دارد همان مفهوم "فاصله نسلی" است.کلیدواژگان: نسل، رابطه نسلی، فاصله نسلی، گسست نسلی، ارزش های فرامادی

 
 
Title:

The Study of Generation's relations of between Citizenship in Kermanshah CityAbstract:

With change of social and cultural structure of Iran society and development of using of communication technology like Internet and Satellite, in particular by young people in recent decades due to some challenges in relation between generation of Iran. This paper with emphasis on important of Culture in generation relationship focuses on the study of situation of generation in culture context.
This paper is a survey study by control of terms, is a broaden study by extended and is a cutting study by time (in the second half of 1388). The population is the entire person that has 18-29 and 40 to up years old in Kermanshah city. The sample size based on kockran formula is 720.
The questionnaires with suitable structures validity (based on Kronbagh’s coefficient of Alfa) in the ratio of age, sex in deferent areas have been distributed.
Results show that there are meaningful difference between two generation in Ritual and Consequently dimension and religiosity Index and also there is not any meaningful different between two generation in Confidence Dimension. Results also represent that there is meaningful difference between two generation in Modernism and Martial/post martial Values.Keyword(s): Religion, Young, Generation's Gap, Generation's cleavage, Postmaterial values