برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

دست یابی به فناوری ایجاد نانوساختار یک بعدی تلوریوم روی زیر لایه مناسبگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
پارسافر ناهید (مسئول طرح)
ابراهیم زاد اکبر (همکار طرح)
بدراقی جلیل (همکار طرح)
بنایی اقدس (همکار طرح)
کاظمی زاده زهرا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

در این طرح نانوساختارهای یک بعدی تلوریوم به روش تبخیر حرارتی در یک کوره لوله ای ایجاد شده اند. رشد نانوساختارها با تنظیم شرایط مختلف مانند میزان جریان گاز آرگون، فشار، دمای بوته و دمای زیرلایه صورت گرفت. پودر تلوریوم با گرم کردن بوته تنگستن (در ناحیه گرم کوره) تبخیر شد و سپس روی زیرلایه ها (در پایین دست جریان گاز آرگون) نشست نمود. نمونه های رشد داده شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) و پراش پرتو ایکس (XRD) مشخصه یابی گردیدند. نتایج حاصل، تولید نانوسیم هایی با قطر حدودا 50 تا 80 نانومتر، نانومیله و نانولوله هایی با قطر کوچکتر از 100 نانومتر و انواع لوله های نسبتا بزرگ با دیواره هایی با ضخامت کمتر از 100 نانومتر را نشان می دهد. سایز نانوساختارها، ساختار بلوری و مورفولوژی آنها با نتایج حاصل از روش هایXRD ،TEM  و SEM سایرین تطابق داشته و در برخی موارد از نتایج ایشان بهتر است. ساخت نانوساختارهای یک بعدی تلوریوم، زمینه استفاده از آنها را در ساخت دستگاه های مختلفی مانند محیط های ضبط اپتیکی، ترانزیستورهای لایه نازک، گیج های کششی، آشکارسازهای مادون قرمز، بیوسنسورها و حسگرهای گاز فراهم می نماید.کلیدواژگان: نانوساختار یک بعدی، تبخیر حرارتی، کوره لوله ای، تلوریوم

 
 
Title:

Achieving the technology of createtion of one-dimensional tellurium nanostructure on suitable substratesAbstract:

One dimensional nanostructures of tellurium have been prepared by physical vapor deposition method in a tube furnace. Nanostructures growth were carried out by controlling different conditions such as pressure, argon gas flow, boat and substrate temperatures. Tellurium powder was evaporated by heating tungsten boat (at the hot zone of tube furnace) and was condensed on substrates (in the downstream of argon gas flow). The products were characterized by field emission scanning electron microscopy (FESEM) and X-ray diffraction (XRD). The results show that the synthesized nanowires have diameters between 50–80 nm and nanotube and nanorods have diameters less than 100 nm. Also the kinds of relatively large tubes were synthesized that the thickness of their walls were less than 100 nm. Size, crystalline structure and morphology of synthesized Nanostructures are similar to the results of XRD, TEM and SEM analysis of the others or better than them. production of one dimensional nanostructures of tellurium create the base for their application in various devices such as optical recording medium, thin film transistors, strain gauges, infrared detectors, biosensors and gas sensors.Keyword(s): One dimensional nanostructure, vapor deposition, tube furnace, Tellurium