برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و ساخت سولفادیازین در مقیاس آزمایشگاهی و بنچگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی کاربردی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این پروژه تولید سولفادیمیدین و نمک سدیم آن در مقیاس آزمایشگاهی و بنچ مورد بررسی قرار گرفت. این ترکیبات به عنوان ماده ضد باکتری در صنایع دارویی برای ساخت داروهای دامی کاربرد دارند.
در این پروژه، روش های مختلف سنتز سولفادیمیدین بررسی شد. از میان روش های موجود، سنتز سولفادیمیدین از واکنش سولفاگوانیدین با استیل استون به عنوان مناسب ترین روش تجاری انتخاب شد. یافته های حاصل بیانگر آن است که با انجام واکنش در محیط بافر اسیدی در محدوده
pH=3-6 و ترجیحا 4.5-5.5، بکارگیری مقادیر اضافی استیل استون در درجه حرارت 90-120oC و ترجیحا 95-110oC و نهایتا سرد کردن مخلوط واکنش با آب تا دمای زیر 50oC سولفادیمیدین با راندمان بیش از %90 و خلوص %100 بدست می آید.
نمک سدیم سولفادیمیدین نیز در اثر افزایش محلول مایی رقیق سدیم هیدروکسید به سولفادیمیدین، همراه با گرم کردن محلول و کریستال گیری در الکل بدست آمد
.
کیفیت و خلوص نمونه ها با استفاده از روش های کیفی و کمی بررسی شد و نتایج با نمونه خارجی و مراجع استاندارد
USP و BP مقایسه گردید. داده های طیفی FT-IR و H-NMR1نیز این نتایج را تایید می نماید.کلیدواژگان: سولفادیمیدین، سولفامتازین، سدیم سولفادیمیدین، ساخت، خالص سازی، شناسایی

 
 
Title:

study and Manufacture of Sulfadimidline and Its Sodium Salt In Benech ScaleAbstract:

In this project, production of sulfadimidine and its sodium salt in bench scale was considered. These materials are used as antibacterial in animal medicine industrial.
In this project, different methods of production of sulfadimidine were studied, we considered the reaction of sulfaguanidine and acetyl acetone is the most appropriate commercial method for production sulfadimidine. The results showed that this reaction do in an aqueous acidic buffer solution (pH=3.0-0.6 preferably 4.5-5.5), with acetylacetone in excess, at approximately the boiling point (T=90-120 oC preferably 95-110 oC), the time between24-80 hours preperably 60-80 hours, and then the reaction Mixture was dilluted with an equal quantity of water, cooled to below 50oC.
sulfadimidine was obtained in more than %90. yield based on sulfaguanidine charged.
Sodium sulfadimidine was obtained from the reaction of sulfadimidine and aqueous sodium hydroxide.
Quality and purity of products were analysed by basic and instrumental methods (FT-IR, H-NMR) and compaired with standard method of USP and BP refrences.Keyword(s): Sulfadimidine, Sulfamethazin, Sodium Sulfadimidine, Manufacture, Purification, Detection