برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت سلامت شیرخواران حاصل از درمانهای کمک باروری پژوهشکده رویان ساکن شهر تهران؛ شهریور 1386 لغایت شهریور 1388گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: سلامت کودک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

مقدمه: تا کنون بیش از یک میلیون شیرخوار و کودک در سراسر دنیا با استفاده از یکی از تکنیکهای درمان کمک باروری(ART)  بدنیا آمده اند. در کشور ما نیز تعداد زیادی از شیرخواران توسط مراکز درمانی کمک باروری با استفاده از روشهای مختلفIVF ,ICSI  و IUI متولد شده اند. مقالات متعددی از شیوع چند قلویی، وزن کم موقع تولد، نارسی، بروز ناهنجاریهای مادرزادی و اختلال در ارگانها و سیستمهای بدن حکایت دارند.
مطالعه حاضر با هدف ارزیابی وضعیت سلامت شیرخواران حاصل از درمانهای کمک باروری پژوهشکده رویان ساکن شهر تهران طی مدت 2 سال به انجام رسید
.
مواد و روشها
: وضعیت سلامت شیرخواران حاصل از درمانهای کمک باروری پژوهشکده رویان ساکن شهر تهران که از تاریخ شهریور 1386 تا 30 ماه بعد بدنیا آمده بودند بصورت توصیفی و  case seriesمورد بررسی قرار گرفتند.
نمونه گیری بصورت غیر تصادفی متوالی انجام شد. پس از رضایت مادران باردار شده در پژوهشکده رویان از آنان جهت شرکت در طرح و تماس دوره ای با آنان در طول دوران بارداری جهت مراجعه پس از زایمان به مرکز رشد برای ارزیابی شیرخواران آنان ، تعداد 400 شیرخوار در دو نوبت (بدو تولد تا 6 ماهگی و 6 تا 9 ماهگی) توسط متخصص اطفال، کارشناسان گفتار و زبان، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، تغذیه و بهداشت دهان و دندان بوسیله مصاحبه، مشاهده (معاینه بالینی) و ثبت در پرونده گردآوری شد. سپس اطلاعات به رایانه وارد شد توسط نرم افزار آماری
spss-16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و گزارش نهایی تهیه شد.
نتایج: از 400 شیرخوار تحت مطالعه، یک پنجم مادران آنها سن بالاتر از 35 سال داشتند. یک سوم شیرخواران پره ترم و وزن کمتر از طبیعی موقع تولد داشتند. 42% از نوزادان حاصل بارداریهای چند قلویی بودند. کلیه شیرخواران فشار خون نرمال و در دامنه طبیعی نسبت به سن خود داشتند. از 31% کل نوزادان کم وزن موقع تولد، یک پنجم آنها منفرد بودند. شایع ترین عارضه دوره نوزادی، زردی نوزادی بوده که میان شیرخواران
ICSI بیشتر بدست آمد و میان شیرخواران پره ترم و ترم ART تقریبا مشابه بدست آمده است. شایع ترین دستگاه یا اندام گرفتار میان شیرخواران  ARTتحت بررسی به ترتیب پوست 11.2%، دستگاه گوارش 6.7% و دستگاه ادراری تناسلی 6.7% بود که اختلالات دستگاههای فوق در نوزادان و شیرخواران پره ترم و چند قلو بیشتر بدست آمده است.
بر اساس میزان فراوانی آنومالی در دستگاههای بدن، 6.8% از کل شیرخواران مبتلا به یکی از انواع آنومالیهای ماژور بوده اند که بیشترین میزان میان شیرخواران (11.1%) IVF در مقایسه با دو گروه دیگر بود.
از نظر الگوی افزایش وزن از بدو تولد تا 6 ماهگی و از 6 تا 9 ماهگی به ترتیب 4.7% و 4.2% از شیرخواران بیش از 2 انحراف معیار کاهش در وزن گیری داشته اند. بیشترین اختلال بر حسب نوع روش بارداری در گروه شیرخواران IUI، بر حسب مدت بارداری در شیرخواران ترم و بر حسب نتیجه زایمان در شیرخواران منفرد مشاهده شد. الگوی افزایش قد از بدو تولد تا 6 ماهگی و از 6 تا 9 ماهگی به ترتیب 9.5% و 2.5% از شیرخواران بیش از 2 انحراف معیار اختلال در افزایش قد داشته اند. بیشترین اختلال در گروه شیرخواران IUI تا سن 6 ماهگی مشاهده شد.
از نظر روند تکامل در چهار حیطه برقراری ارتباط، حرکات ظریف، حرکات عمده و شخصیتی اجتماعی که توسط آزمون دنور در دو نوبت بررسی شدند، در مجموع 8.6% از کل شیرخواران حداقل در یکی از حیطه های تکاملی تاخیر داشته اند. بیشترین اختلال در حیطه حرکات عمده (4.2%) بوده که میان شیرخواران ICSI و IUI و پره ترم و چند قلو بیشتر مشاهده شد.
 %39.5
از شیرخواران از شیر مادر و 46.5% از شیر مادر و شیر خشک همزمان تغذیه می کردند و شایع ترین علت عدم تغذیه با شیر مادر، ناکافی بودن شیرمادر بود. بین وزن تولد شیرخواران و شروع تغذیه درروز اول پس از تولد ارتباط معنی داری بدست آمد. ارتباط معنی داری بین نوع و زمان شروع شیر و الگوی رشد شیر خواران تا 9 ماهگی در کل شیرخواران بدست نیامد.
از 400 شیرخوار تحت مطالعه 0.5% دچار ناهنجاری لاله گوش راست و چپ بودند و 0.5% دچار پارگی پرده صماخ در یک گوش و 0.2% نوزادان دارایTM  ملتهب در دو گوش و0.2 % دارای TM ملتهب در یک گوش بودند. 0.8% از شیرخواران دچار کاهش شنوایی دو طرفه بودند.
 %1
شیرخواران دچار زبان گره خوردهtongue tie ،%2.8 دچار عفونت قارچی کاندیدیاز و 7.8% عادات دهانی و 0.2% مبتلا به شکاف کام و لب بودند. یک سوم شیرخواران در ویزیت دوم حداقل یک دندان شیری داشتند و 0.5% از کل شیرخواران تا سن 9 ماهگی پوسیدگی دندان در حداقل یک دندان دیده شد. رابطه معنی دار آماری بین روش زایمان و عفونت کاندیدا همچنین بین تک قلویی و عادات دهانی بدست آمد.
از نظر رفتارهای پیش زبانی بر حسب نوع درمان کمک باروری بر اساس مقیاس ELM-2 و سن شروع لبخند اختلاف معنی دار آماری نشان دادند و در هیچیک از دو جنس تفاوت معنی داری در هیچیک از رفتارهای پیش زبانی نشان داده نشده است. در زمینه تاخیر در رفتارهای پیش زبانی شیرخواران بر حسب سن مادر هنگام بارداری و سن شروع صداسازی و سن شروع اکو در شیر خواران تفاوت معنی دار بود. بین اختلالات گفتار و زبان پدر با سن شروع لبخند، صداسازی و قان و قون تفاوت معنی داری مشاهده شد.
از نظر بینایی 1% شیرخواران دچار اختلالات خارج چشمی و 3.1% نتیجه معاینهRed Refley  غیر طبیعی بود. 0.2% شیرخواران مبتلا به ایزوتروپی و 1.5% اگزوتروپی داشتند. در رفلکس سر عروسکیDoll's eye ، 2.4% از شیرخواران ایزوتروپی و 9.4% اگزوتروپی نشان دادند.
بحث و نتیجه گیری :اکثر شیرخواران حاصل از درمانهای کمک باروری دوره پری ناتال، نوزادی و شیرخواری مساعدی دارند. مهمترین عامل مداخله کننده در وضعیت سلامت این دسته از شیرخواران، بروز موارد چند قلویی است که منجر به زایمان پیش از موعد، وزن کم موقع تولد، کوتاهی قد و کوچک بودن دور سر می شود. همین عوارض در نوزادان منفرد ART در مقایسه با نوزادان منفرد لقاح طبیعی بیشتر گزارش شده است. همچنین عوارض دوره نوزادی مانند زردی نوزادی و سندرم دیسترس تنفسی نوزادان در نوزادان نارس بیشتر از نوزادان منفرد مشاهده شد.
دوسوم شیرخواران تحت مطالعه از نظر معاینه جسمانی کاملا سالم بودند و 7% از کل شیرخواران دچار یکی از آنومالیهای ماژور بودند که در میان شیرخوارانIVF  بیشتر مشاهده شد.
اختلالات پوست، دستگاه گوارش، گوش و حلق و بینی و سر و گردن در شیرخواران
IUI ، اختلالات ادراری تناسلی، قلبی و عروقی، اندامها و استخوانها در گروه شیرخوارانIVF  و اختلالات دستگاه بینایی، عصبی و غدد درون ریز در شیرخواران ICSI در مقایسه بین سه گروه بیشتر مشاهد شد.
%8.6 از شیرخواران ART در یکی از حیطه های تکاملی نسبت به همسالان خود تاخیر نشان دادند که در مقایسه با مطالعات انجام شده در این زمینه تفاوت معنی داری از نظر تکامل عصبی این دسته از شیرخواران مشاهده نشد.
مهمترین عامل موثر بر الگوی تغذیه شیرخواران
ART ، وزن هنگام تولد است و نوزادانLBW  نسبت به شیرخواران با وزن تولد طبیعی، بیشتر با شیر خشک تغذیه شده اند، و به نسبت کمتر شروع تغذیه در روز اول تولد داشته اند، یا تغذیه انحصاری با شیر مادر داشته اند. از نظر سلامت شنوایی و وضعیت گوش همچنین وضعیت بینایی و چشم شیرخواران تحت مطالعه مشکل خاصی بدست نیامد. ضایعات دهان و دندان در4.5 % از شیر خواران مشاهده شد. از نظر اختلالات گفتاری و زبان نیز این شیر خواران در محدوده طبیعی هستند و اختلالات گفتار و زبان والدین از عواملی هستند که می تواند بر تحول رفتارهای پیش زبانی تاثیر بگذارد.کلیدواژگان: شیرخواران، درمانهای کمک باروری، سلامت

 
 
Title:

The study of infants health status who conceived by assisted reproductive techniques in Royan Institute resident in Tehran, 2007-2009Abstract:

Introduction: To date, more than one million infants are born by a kind of assisted reproductive techniques (ART). Also in our country many newborns are born in fertility clinics by using different ART techniques such as In Vitro Fertilization (IVF), Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI) and Intra-Uterine Insemination (IUI). Many articles predicate the multiple gestations, low birth weight (LBW), preterm labor, congenital anomalies and organs dysfunctions in this group of infants.
This study was conducted to determine the health status of newborns who conceived by assisted reproductive techniques in Royan Institute for two years that they were resident in Tehran city.
Method & Materials: By a case series study, the health status of infants who conceived by assisted reproductive techniques in Royan Institute that they were resident in Tehran city was determined from August, 2007 to 30 months after that.
Newborns was selected by non probability, convenience sampling. All mothers filled out the informed consent form to participating in this study for following up during pregnancy and after delivery. 400 infants were evaluated at two stages, first time, at onset of birth to 6th month of age and second time, from 6th month of birth to 9th month. These infants were examined by pediatrician, speech and language specialist, optometrist, audiologist, nutrition specialist and dental hygienists. The medical records were completed for each infant via interview by mother or father, observation and physical examinations. All data was entered to computer worksheets and analyzed by statistical software, SPSS 16.
Results: 20 percent of mothers of these 400 infants had age more than 35 years old. About one third of infants had preterm labor and low birth weight. 42% of newborns were delivered from multiple gestations. All infants were at normal blood pressure range according to their age. From 31% of low birth weight infants, about one fifth was singleton. In newborn period, the most common disorder was icterus that it was seen more frequent in newborns who conceived by ICSI technique. The frequency of this disorder was approximately equal between preterm and term newborns. The most affected organs included skin (11.2%), gastrointestinal system (6.7%) and urogenital system (6.7%), respectively. These defects were more seen in multiple gestations and preterm labor infants. About 6.8% of infants had at least one major anomaly that it is more frequent in the IVF technique (11.2%).
The weight gaining pattern showed that 4.7% and 4.2% of 0 to 6 month aged and 6 to 9 month aged infants had more than 2 standard deviation (SD) weight loss, respectively. This finding was more frequent in IUI technique, term newborns and singleton infants. The increasing height pattern showed that 9.5% and 2.5% of 0 to 6 month aged and 6 to 9 month aged infants had more than 2 standard deviation (SD) decreasing height growth, respectively. This finding was more seen in 0 to 6 month aged who conceived by IUI technique.
Developmental status including communication, fine and gross motor skills and social personality were evaluated in these infants according to Denver II developmental screening test. About 8.6% from all infants had at least one developmental disorder that gross motor defect was more frequent (4.2%). These disorders were more seen in ICSI and IUI techniques, respectively and in preterm labor and multiple gestations infants.
39.5%  of infants had breast feeding and 46.5% were fed by both breast feeding and powder milk. The most reason for using powder milk was no enough amount of breast milk of their mothers. It was significant correlation between infants’ weight and early breast feeding. Overall there was no significant growth difference between type and beginning time of feeding in these infants.
0.5% of infants had auricular defect in right or left ear and 0.5% had tympanic membrane perforation (TMP) in at least one ear. 0.2% of infants had tympanic membrane inflammation in both ears and 0.2% of them had unilateral inflammation. The bilateral hearing loss was seen in 0.8% of infants
One percent of infants had tongue tie, 2.8% had candidiasis infection, 7.8% had oral habits and 0.2% had cleft lip or cleft palate. One third of infants had at least one deciduous tooth at the second time visit in age 9 month. 0.5% of all infants had at least on decay tooth by 9 month of age. There was significant correlation between candidiasis infection and childbirth method and also there was significant correlation between singleton gestation and oral habits.
Pre-language skills of these infants according to Early Language Milestone Test (ELM-2) had significant difference between ART methods and age of smile. No any difference of pre-language skills was seen between infants’ gender. Delay in pre-language skills was significant different due to mother’s age at gestation, age of cooing and age of echolalia. It was significant difference of speech disorder due to fathers’ language skills, age of cooing and babbling.
1% of infants had extra ocular disorders and the result of red reflex was abnormal in 3.1% of infants. 0.2% of infants had esotropia and 1.5% had exotropia. In the Doll’s eye maneuver, 4.2% of infants showed esotropia and 9.4% showed exotropia.
Discussion: The most infants who conceived by assisted reproductive techniques have normal prenatal, neonatal and infancy life period. The essential factor that influence on the health status and outcome of this infants is the high frequency of multiple gestations in this group of child which it is leading factor for preterm labor, low birth weight, height growth defect and small head circumference. Neonatal complications such as icterus and neonatal respiratory distress syndrome were more seen in preterm newborns.
Two third of infants were completely healthy on physical examinations and 7% of infants had a kind of major anomalies. This finding was more frequent in infants who conceived by IVF technique.
Skin, gastrointestinal, ear, nose and throat, head and neck disorders were more seen in IUI technique. Urogenital, cardiovascular, musculoskeletal, and limbs disorder were more found in infants who conceived by IVF technique. Eye, nervous system and endocrine gland disorders was more seen in infants who conceived by ICSI technique.
8.6% of infants had a kind of delay in developmental status. There was no significant neural development difference between these infants and normal conceived children at same age.
The important factor that affect nutritional pattern in these infants was weight at birth which low birth weight (LBW) newborns were more fed by powder milk and had less exclusive breast feeding and had less feeding at first day after birth.
Most of these infants had normal and healthy visual and hearing status. 4.5% of these infants had dental or oral disorder. Speech and language development was at normal range in these infants and it was seen that parent’s disorders in speech and language skills can affect the pre-language abilities of infants.Keyword(s): Infant, Assisted Reproductive Techniques, Health Status