برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه تطبیقی تدوین نمونه قرارداد درمان با روش رحم جایگزینگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: حقوق و اخلاق زیستی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

رحم جایگزین پدیده نوینی است و بعلت آثار انکارناپذیر حقوقی آن تنها نظام حقوقی هر کشور می تواند مشکلات موجود پیرامون آن را حل کند. هم اکنون استفاده از رحم جایگزین یک ضرورت است، ضرورتی که به دلایل متعددی از جمله ناباروری زوجین؛ بیماری زوجه و ترس از انتقال بیماری او به جنین؛ سقط مکرر جنین؛ استفاده از رحم سالم و مزایای مادر جانشین، گرایش به آسوده زیستن و باورهای شخصی همچون حفظ موقعیت کاری، زیبایی ظاهری بکار گرفته می شود. در بسیاری از کشورهای دنیا قوانینی در خصوص اصل درمان با روش رحم جایگزین و آثار و نتایج آن وضع شده است. طرح حاضر در مقام بررسی نه اصل روش رحم جایگزین و یا صحت قرارداد آن، بلکه اوصاف قرارداد مذکور است تا بتواند مدل یا پیش نویسی از آن را به متقاضیان معرفی کند.
از آنجا که امکان پیدایش اختلاف بین پدر و مادر ژنتیک و صاحب رحم دور از ذهن نیست، تشکیل قرارداد استفاده از رحم جایگزین نیز اجتناب ناپذیر می نماید. چنانچه در نظام حقوقی برخی از کشورها استفاده از رحم جایگزین نیز مانند یکی از قراردادهای معتبر پذیرفته شده است. مواردی چون الزامات و تشریفات قرارداد جایگزین، تعاریف، نام و نشان و اقامتگاه اطراف قرارداد، عوضین، شرایط صاحب رحم، شرایط پدر و مادر ژنتیک، آزمایش ها، محرمانگی، فسخ قرارداد، حقوق و تعهدات پدر و مادر ژنتیک، حقوق و تعهدات صاحب رحم، فسخ قرارداد، سقط درمانی، انجام آزمایش ها پیش از بارداری، فوت یا حجر یکی از والدین ژنتیک، افشاسازی، هزینه های بانوی صاحب رحم، تعهد به تحویل نوزاد، انجام آزمایش ها پس از تولد، صدور گواهی ولادت، تعداد جنین ها از جمله مواردی به نظر می رسد که باید در قرارداد مورد توجه دقیق قرار گیرد. بدیهی است بر اساس متعهد بودن یا نبودن بانوی صاحب رحم باید همسر وی نیز بعنوان یکی از اطراف در قرارداد، داخل شود
.کلیدواژگان: قرارداد رحم جایگزین،نظام حقوقی ایران،حقوق پزشکی

 
 
Title:

Alignment of Contract form in SurrogacyAbstract:

Surrogacy as a new phenomenon emerged in the world has inevitable legal aspects which must be considered according to the legal system of each country. Currently, due to reasons including female infertility or medical problems can be transmitted to the embryo, recurrent abortion, using a healthy uterus, tendency toward an easy life and personal beliefs such as losing career or even fitness surrogacy is going to become a necessity. Some rules have been established in most countries regarding surrogacy and its complications. The present study seeks to describe provisions of the contract between genetic parents and surrogate and introduce a draft to applicants.
Since any dispute between genetic parents and surrogate is not avoidable, it is necessary to set out a surrogacy contract. Although, legal system of most countries recognizes surrogacy as an accredited contract, some points such as definitions, name and address of both parties, conditions of surrogate and genetic parents, required tests, confidentiality, contract termination, rights and commitments of both genetic parents and surrogate, therapeutic abortion, death or interdiction of genetic parents – one or both – revealing, costs related to surrogate, surrogate commitment to deliver the child, pre – pregnancy and after birth tests, birth certificate issuance and the number of embryos need to be considered. Certainly, legal partner of surrogate must be taken into account as one party of the contract.Keyword(s): Surrogacy contract, Iranian legal system, Medical law