برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تبیین نقش دولت در ارتقای رقابت پذیری سیستمی (مطالعه موردی: صنعت تایر ایران)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
مومنی فرشاد (مسئول طرح)
نایب سعید (همکار طرح)
مطلبی سیدمحمدموسی (همکار طرح)
شکیبا احمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش تبیین نقش های دولت در ارتقای رقابت پذیری در صنعت تایر ایران با رویکردی سیستمی بوده است. از آنجاییکه لازمه این امر وجود یک دستگاه نظری می باشد، این پژوهش با تلفیقی از یک الگوی رقابت پذیری سیستمی که مولفه های تاثیرگذار بر صنعت را در قالب چهارسطح فوقانی، کلان، میانی و خرد تقسیم بندی می کرد و دستگاه نظری نهادگرایی جدید مبادرت به تبیین این نقش ها کرده است.بر این اساس مولفه های تاثیرگذار بر رقابت پذیری صنعت شامل نهاد سازه های ذهنی، نهاد دولت و نهادهای فناوری می باشند.
استفاده از این الگو در صنعت تایر محور بعدی در این پژوهش بوده است که لازمه این امر تحلیل مناسب از فضای صنعت تایر می باشد. از این رو، تحلیل صنعت تایر در قالب الگوی ساختار- رفتار- عملکرد
(SCP) مورد توجه قرار گرفته است که مهمترین وجوه این تحلیل شکل گیری رقابت در این صنعت در حوزه فناوری است. همچنین به دلیل پیچیده بودن کالای تایر اطلاعات نقش بسیار مهمی در این صنعت بر عهده دارد. در نهایت نیز ناتواتی صنعت تایر ایران در زمینه رقابت با بنگاه های رقیب خارجی و عدم حضور در بازارهای صادراتی از نتایج تحلیل صنعت تایر بوده است.
با توجه به آنکه هدف اصلی بیان نقش های دولت در ارتقای رقابت پذیری بوده است، تبیین مسیرهای ارتقای رقابت پذیری در صنعت تایر ایران ضرورت داشت. لازمه این امر ارائه یک الگوی تبیینی- کمی بوده که با الگوی نظری طراحی شده در این مطالعه سازگار باشد. یکی از الگوهایی که در دو دهه اخیر در حوزه ارتقای رقابت پذیری در سطح بنگاه وصنعت مورد توجه قرار گرفته است،الگوی نلسون- وینتر می باشد. این الگو با تمرکز بر مفهوم فناوری به عنوان پایه اطلاعاتی کلیدی و توجه به سازمان بنگاه به رهیافت نهادگرایی جدید نزدیک گردیده است
.
بر اساس ارزیابی انجام گرفته با استفاده از الگوی نلسون- وینتر در صنعت تایر نشان داده شد که مسیرهای ارتقای رقابت پذیری تنها از مسیر ارتقای فناوری در دو بعد نوآوری و یادگیری امکان پذیر است و این امر از طریق بهبود محیط اقتصادی به منظور رشد دانش و برقراری ارتباطات بین بنگاهی امکان پذیر است، ضمن آنکه توجه به مقیاس بنگاه ها و ایجاد زمینه های ادغام بنگاه ها در صنعت تایر در این زمینه ضروری است. بنابر این، نقش های دولت می بایست معطوف به زمینه سازی فوق از طریق ترتیبات نهادی صورت پذیرد که با تغییر در سطح فوقانی سیستم رقابت پذیری یعنی سازه های ذهنی، سطح کلان یعنی نهاد دولت و سطح میانی یعنی نهاد های فناوری و توانمندسازی در سطح خرد یعنی سازمان بنگاه امکان پذیر خواهد بود
.کلیدواژگان:

 
 
Title:

The Role of Government in Competitiveness of Iran: Towards a Systemic Competitiveness –Case of Iran’s Tire IndustryAbstract:

The purpose of this study is to explain the role of government to improve the competitiveness in Iran’s Tire industry with a systemic approach. To do this, we definitely need a theoretical framework with using a systemic competitiveness pattern that divides the influential factors on industry in to four categories of Meta level, macro level, meso level and micro level. In order to able explanation, this pattern has been assimilated into the new institutional theoretical framework .Upon this, the influential variables on industrial competitiveness includes mental construction as Meta level, state institution as macro level and technological institution as meso level.
Using this pattern in tire industry is the next step in this study, which requires an analysis of Tire industry environment. Thus the analysis of industry will be considered with a SCP (structure-conduct-performance) model and the most important aspect of this analysis is competition in the field of technology. Due to the complexity of tire products, information plays a significant role in the industry. Consequently, the results of tire industry analysis would be Iran’s inability to compete with foreign firms and lack of presence in export markets.
Furthermore, it is prerequisites are to introduce a quantities’-explanatory model which is consistent with the theoretical approach in this study. “Nelson-Winter” is a considerable pattern in the field of prompting competitiveness in the last two decades. This pattern focuses on the concept of technology and firm’s organization as basic information which conforms to new institutional approach.
The evaluation performed using the model of Nelson-Winter in the Tire industry shows that pathway to promote the competitiveness is only possible by technology inclusive innovation and imitation, and this would be possible by improving the environment for growth of science and inter-firm relation, besides it is important to consider to scale by merging firms together in Tire industry. So, government’s roles should be focused on improving of science environment, promoting of inter-firm relation and merging of firms in Tire industry. It is possible by changing in institutions in levels of competitiveness system inclusive mental construction, state institution and technological institutions.Keyword(s):