برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه سلول های بنیادی لیمبوس کشت شده بر ماتریکس ها و سیستم های هم کشتی مختلفگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مقدمه: استفاده از سلولهای بنیادی در درمان بیماریها یکی از جدیدترین دستاوردهای تحقیقات علوم پایه و بالینی می باشد. کشت سلولهای بنیادی لیمبال در محیط آزمایشگاه به منظور استفاده در درمان بیماریهای قرنیه چند سالی است که مورد توجه قرار گرفته است. لیکن علیرغم پیشرفتهایی که در این زمینه صورت گرفته، هنوز این روش نتوانسته است به عنوان یک درمان متداول در کلینیک مطرح شود. یکی از محدودیت های کار این است که هنوز کنامی مناسب به منظور کشت سلولهای بنیادی لیمبال در محیط آزمایشگاه معرفی نشده است. با توجه به این ضرورت مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر ماتریکسهای برون سلولی و سیستم های هم کشتی مختلف بر سلولهای بنیادی لیمبال و در نهایت معرفی کنامی مناسب برای کشت این سلولها انجام گرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه، قطعات بافتی منطقه لیمبال، بر روی فیلترهای پوشیده شده با ماتریکس های برون سلولی پرده آمنیوتیک انسانی، ماتریژل و کلاژن نوع
I ، بصورت هم کشتی با فیبروبلاستهای لیمبال انسانی و فیبروبلاستهای جنینی موشی کشت داده شدند. بعد از 28 روز، وضعیت کشت های سلولی در گروههای مختلف به روشهای ایمنوسیتوشیمی، میکروسکوپ الکترونی انتقالی، فلوسایتومتری،RT-PCR نیمه کمی و تست آپوپتوز مورد بررسی قرارگرفتند.
نتایج: کلاژن
I به عنوان یکی از اجزاء ماتریکس های خارج سلولی نمی تواند به عنوان لیگاندی برای فعال کردن سیگنالهای مربوط به بقاء این سلولها مطرح باشد. ترشحات لایه های تغذیه کننده سبب تسهیل روند تشکیل غشاء پایه توسط سلولهای بنیادی لیمبال شدند. نوع پاسخ سلول های بنیادی لیمبال به فاکتورهای محلول در محیط تحت تاثیر تعاملاتی بود که این سلولها با ماتریکسهای برون سلولی داشتند. تغییری در وضعیت رشد و بقاء سلولها بر روی ماتریکس کلاژن I در مقایسه با گروه بدون ماتریکس مشاهده نشد لیکن بهترین وضعیت رشد و بیشترین میزان بقا در سلولهای کشت شده بر روی ماتریکس پرده آمنیوتیک و ماتریژل گزارش شد. البته بر اساس یکسری یافته ها به نظر می رسید که کشت سلولها بر روی ماتریکس پرده آمنیوتیک در مقایسه با سایر کشتها، کشت موفق تری بوده است. به نظر می رسید که سلولها بر روی پرده آمنیوتیک بیشتر حالت بنیادی خود را حفظ کرده اند.
نتیجه گیری: کشت سلولهای بنیادی لیمبال برروی پرده آمنیوتیک انسانی، بصورت هم کشتی با فیبروبلاستهای لیمبال در شرایط قطبی که تعریف شد را می توان به عنوان کنامی مناسب به منظور گسترش
ex vivo این سلولها معرفی کرد.کلیدواژگان: سلولهای بنیادی لیمبال، کنام، ماتریکس برون سلولی، سیستم های هم کشتی

 
 
Title:

The effects of extracellular matrices and co-culture systems on limbal stem cellsAbstract:

Introduction: One of the new consequences of basic and clinical research is using stem cells in the treatment of diseases. Using cultivated limbal stem cells for the treatment of corneal diseases has been considered for some years. In spite of some advances, it has not been applied as a routine approach in clinic yet. One of its limitations is that there is no proper niche for the in vitro culture of limbal stem cells. Based on this necessity, we studied the effects of different matrices and co- culture systems on limbal stem cells to introduce a proper niche for their in vitro cultivation.
Materials and Methods: Limbal explants were co-cultured with human limbal fibroblasts and/or mouse embryonic fibroblasts on filter inserts coated with human amniotic membrane, matrigel and collagen type I. After 28 days, cell cultures in different groups were compared by immunocytochemistry, transmission electron microscopy, flow cytometry, semi-quantitative RT-PCR and apoptosis tests.
Results: Collagen I is not a proper ligand to trigger survival signals in limbal stem cells. Feeder layer secretions promoted basement membrane formation by limbal stem cells. The effects of feeder layers on limbal stem cells were determined by the interactions between cell-extracellular matrices. The growth and survival of limbal epithelial cells unaffected by collagen I but enhanced by amniotic membrane and matrigel. Based on some evidence, it seemed that culture of limbal stem cells on amniotic membrane was more successful in comparison with other matrices. Cell cultures on amniotic membrane showed more stemness properties.
Conclusion: Culture of limbal stem cells on human amniotic membrane in co-culture with limbal fibroblasts on polarized condition would be a proper niche for their ex vivo expansion.Keyword(s): Limbal stem cells, Niche, Extracellular matrix, Co-culture systems