برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه تطبیقی اقدامات انجام شده خارجی در جهت ارتقا شاخص های کیفی معماری شهری و روستاییگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی معماری و طراحی محیط

پژوهشگران: 
امینیان سعید (مسئول طرح)
امیرخانی آرین (همکار طرح)
امامی سمیه (همکار طرح)
محمدی مصطفی (همکار طرح)
قرنجیک عبدالمجید (همکار طرح)
حمایت خواه مصطفی (همکار طرح)
آزادارمکی مرضیه (همکار طرح)
میرزاخانی فاطمه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

انجام مطالعه تطبیقی تجارب جهانی در ارتقا شاخص های کیفی معماری شهری و روستایی، گامی ابتدایی برای شناسایی راهکارها و فرایندهایی بود که سایر کشورها - در این مطالعه کشورهای هند، چین و اسکاتلند مورد نظر محقق بوده است - برای پاسخ به مسایل و کمبودهای کمی و کیفی خود در زمینه بهسازی کالبدی روستاها و شهرهای کوچک خود، از آنها بهره برده اند. در این میان آنچه در قالب شبکه برنامه برای گروه تحقیق اهمیت داشت، قابلیت بهره برداری از یافته های این طرح برای تدوین شاخص های کیفی معماری روستایی و در گام بعد ارایه این یافته ها به جوامع علمی و اجرایی برای بهبود روش ها و فرایندهای بهسازی کالبدی در روستاها و شهرهای کوچک کشور بود.
در این تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع موجود در شبکه جهانی اینترنت به انجام رسیده است، در مسیر گردآوری منابع از مجموعه اطلاعات موجود در پایگاه های رسمی کشورهای مورد بررسی به انضمام پایگاه های ارایه دهنده منابع علمی و همچنین پایگاه های رسمی سازمان ها و نهادهای پژوهشی و ترویجی مرتبط با مسایل کالبدی روستاها بهره گرفته شده و ضمن دستیابی به شاخص های کیفی مورد توجه این کشورها در بازسازی و بهسازی مسکن روستایی سیاست ها، روش ها و نتایج اقدامات این کشورها مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است
.
آنچه به طور کلی از مرور نتایج طرح می توان دریافت این است که کشورهای هند و چین با توجه به مساله اصلی کمبود مسکن روستایی، هر چند اجمالا و در راستای ادبیات موضوع و برخی طرح های موضعی و موضوعی به بحث کیفیت پرداخته اند، لیکن آنچه هویداست این میزان از پرداختن به موضوع درخور حجم و ابعاد فعالیت های کمی این کشورها در این حوزه نمی باشد، از سوی دیگر کشور اسکاتلند به جهت ناچیز بودن مشکل کمی در تامین مسکن روستایی تمامی همتش در این حوزه مصروف پرداختن به کیفیات گردیده است. لذا به نظر می رسد در گام های بعدی شبکه برنامه تجارب کشور اسکاتلند از کارآمدی بیشتری برخوردار خواهند بود. لیکن از جهت بهره گیری جوامع علمی و اجرایی، شباهت و همگونی ویژگی های وضع موجود کشورهای هند و چین با کشور ایران، از قابلیت استفاده بیشتری برخوردار خواهد بود. در این میان گروه تحقیق لازم می داند که در گام های آتی شبکه برنامه با نزدیک کردن تجارب این سه کشور و انطباق آن با شرایط موجود ایران، زمینه های بهره برداری اجرایی از این تحقیق را فراهم آورد
.کلیدواژگان: مسکن روستایی، کیفیت معماری، هند، چین، اسکاتلند

 
 
Title:

Comparative study of best global experiences in urban & rural architecture quality upgradingAbstract:

Comparative study of the outdoor experiences and proceedings to promote the qualitative elements of the rural and urban spaces is a primer step toward recognition of the masterworks in order to response the qualitative and quantitative complexities in rural and urban areas.
Herein, the most important trait of the project for the research group network was the capability of the results to be used for recognizing the essentials in construction of the rural qualitative architecture criteria. However, presentation of the findings for the academic and executive institutions would also be effective to improve the framework advancement in rural and urban areas. 
The research method is based on analytical and descriptive studies. Herein, Internet sources are widely accessed in order to uses the information in the countries` official websites. Other scientific sources which establish a mutual relationship with rural perspectives are also concerned with particular reference to the information provided in research departments and official organizations.
So, the countries` qualitative criteria considered in restoration and improvement of rural houses are comparably concerned in the following three main categories: Policies, Methods and Feedbacks (or findings).
What is however deducted from the results is that due to the lack of settlements in the countries like India or China, other qualitative elements are less considered. Although some works have been done concerning the quality of rural dwellings during the time. On the other hand, since the quantity of rural settlements in Scotland is enough, qualities are more considered. Though, the experiences and proceedings in rural area of this country are supposed to be more compatible with the objectives of the research group network.
However, since the rural texture of the Iranian region is more similar to those of China and India, It is obvious that the experiences of these countries to challenge the rural complexities are considered to be more useful for the indoor academic and executive institutions. Thus, the research group further aims, targets the localization of the above experiences to be used in the country in more effective ways. Keyword(s): Rural Houses, Architecture Quality, India, China, Scotland