برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مقایسه ای بیان رسپتورهای کموکاینی در سلولهای بنیادی مزانشیمی انسانی مشتق از مغز استخوان و بافت چربیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: بیولوژی سلولی و مولکولی

پژوهشگران: 
احمدیان کیا نغمه (همکار طرح)
بهرامی احمدرضا (همکار طرح)
مقدم متین مریم (همکار طرح)
رییس المحدثین محمود (همکار طرح)
نشاطی زینب (همکار طرح)
ابراهیمی مرضیه (همکار طرح)
اقدمی ناصر (همکار طرح)
بیدخوری حمیدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

سلول های بنیادی مزانشیمی به عنوان کاندیدهایی امیدوار کننده برای تستهای کلینیکی جدید در سلول درمانی ها در نظر گرفته شده اند. مغز استخوان، اولین منبع گزارش شده حاوی سلول های بنیادی مغز استخوان بوده است. اما این منبع ممکن است به سبب روش های آسپیراسیون تهاجمی آن، مضر باشد. اخیرا بافت چربی که با روشهایی با وی‍ژگی تهاجمی کمتری به دست می آیند به عنوان منبع دیگری برای سلول های بنیادی مزانشیمی معرفی شده است.
سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از این دو منبع، از لحاظ ویژگی های مختلف مقایسه شده اند اما یکی از ویژگی های اصلی، یعنی بیان گیرنده های کموکاینی در این مقایسه ها، نادیده گرفته شده است. در مطالعه حاضر سلول های بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان و بافت چربی، استحصال شده و از طریق بیان بعضی از آنتی ژنهای سطح سلولی و همچنین ظرفیت تمایز آنها شناسایی شدند. سپس بیان پنج گیرنده کموکاینی که به نظر می رسید در لانه گزینی سلولی مهم باشند، مورد مقایسه قرار گرفتند. روش RT-PCR نیمه کمی به منظور بررسی سطح بیان ژن های این گیرنده های کموکاینی به کار برده شد. نتایج ما حاکی از آن است که بیان این گیرنده ها در سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی مشتق از بافت چربی نسبت به سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان، بیشتر است. گیرنده های کموکاینی و لیگاندهای آنها و ملکولهای چسبندگی نقش مهمی در لانه گزینی اختصاصی بافتی لکوسیتها ایفا می کنند و همچنین سبب حرکت پیش سازهای خونی به بافتهای درگیر می شوند. بنابراین، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی ممکن است ظرفیت مهاجرت و لانه گزینی بهتری داشته باشند.کلیدواژگان: رسپتورهای کموکاینی، سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی، مغز استخوان، بافت چربی.

 
 
Title:

Comparative analysis of chemokine receptor’s expression in mesenchymal stem cells derived from human bone marrow and adipose tissueAbstract:

Mesenchymal stem cells (MSCs) are considered as promising candidates for new clinical trials of cell therapies. Bone marrow (BM) was the first source reported to contain MSCs, however, using it may be detrimental due to the highly invasive aspiration procedures. More recently, adipose tissue (AT) attainable by a less invasive method, has been introduced as an alternative source of MSCs.
So far, MSCs derived from these two sources have been compared in different characters, however, one of the main properties, i, e. the expression of chemokine receptors, has been ignored in these comparisons. In the present study, human MSCs were derived from bone marrow and adipose tissue and characterized by their expression of some cell surface antigens and also differentiation capacity. The expression of five selected chemokine receptors, which seems to be important in cell homing, was also compared. Semi-quantitative reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) method was used to assess gene expression levels of these chemokine receptors. Our results indicate that expression of these receptors in human MSCs derived from adipose tissue was higher than MSCs from bone marrow. Chemokine receptors and their ligands and adhesion molecules play an important role in tissue-specific homing of leukocytes and have also been implicated in trafficking of hematopoietic precursors into and through tissues. Therefore, MSCs from adipose tissue may show a better migration and homing capacity and they might be a better candidate for therapeutic purposesKeyword(s): Chemokine Receptors, Human Mesenchymal Stem cells, Bone Marrow, Adipose Tissue