برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناخت آسیب های اجتماعی زنان و فرایند آن در تامین امنیت اجتماعیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: کاربردی و توسعه ای

پژوهشگران: 
موسوی سیدیعقوب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

تهیه ادبیات علمی موضوع و تنظیم و تولید مقاله علمی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

در بررسی ذیل مساله آسیب های اجتماعی زنان در رویکردی چند عللی مورد توجه قرار گرفته است. نخست با استفاده از ادبیات اجتماعی دسترس زمینه ها و مولفه های اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و فرهنگی آسیب پذیری زنان با توجه به شرایط کنونی مورد تحلیل سریع قرار گرفته و آنگاه تلاش شده است تا فرایند آسیب پذیری زنان در ایران و علل و زمینه های مهم آن مورد توجه قرار گیرد. در طی مطالعه این موضوع مورد تحلیل قرار گرفته است که کجروی و انحرافات اجتماعی زنان پدیده ای ذاتی و یا از نوع جنسیتی نیست. انحرافات و کجرویها به عنوان اشکالی از آسیب شناسی رفتاری معلول شرایط دو گانه کنونی است. از یک سو امکان حضور بیشتر اجتماعی و اقتصادی زنان در محیط های بزرگ شهری به عنوان تجربه ای جدید و از سوی دیگر به دلیل بسیاری از علل و عوامل نوع اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و سازمانی است که سبب می گردد جرایم در بین زنان افزایش پیدا کند. در نهایت با ترسیم انواع مهم از آسیب های اجتماعی کنونی زنان تحقیق فوق با یک جمعبندی کوتاه به پایان می رسد. در بررسی از موضوع آسیب های اجتماعی تبعات و نتایج تشدید چنین فرایند بروی نظام تامین امنیت اجتماعی تیز مورد اشاره قرار گرفت. گفته شد اگر امنیت را با مقوله ها و شاخص هایی همچون اعتماد، همکاری، استحکام در روابط، پایداری ملی تعریف کنیم نظام گسیحتگی اجتماعی در شبکه فعالیت زنان نتایج تهدید کننده فراوانی را یهمراه خواهد داشت.کلیدواژگان:

 
 
Title:

The undesrtanding women’s patalogy in Iran and its consequences of social securityAbstract:

In following study the patology of women  has been focused based on multi factors approch. First through present social litreture the economic, social, family and cultural context of women patology has been analyised according to exact conditions and then  an effort has been used until the consequences of women patology in Iran and the reasons and its significant conditions to be criticised. Durig the study there has been undestood that women social vioulence and ubnormal conduct is not an essential or gender characterestic. Women ubnormal or violunce conducts as the form of patology are thr result of present dual beheaviours. Providing of context to more social and economic  present of women in great urban environments on one hand and for existing of social, cultural, trainning and orgasational conditions on the other hand  cause the the crime of women geeting more than before. Finally by drawing the significant of present women patology the research is followed to be ended. In study of women patology also the result of this problem for internal system of social security has been discussed. There has been said if the ceturity is defined as the category and indicator such as social trust, social cooperation, induring relationships, and national resistence then the social disinterating of women activities would bring a big treat toward on social ceturity.Keyword(s):