برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه بین مجرمان جنسی مرد؛ مجرمان غیرجنسی مرد و مردان عادیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: علوم انسانی

پژوهشگران: 
نوفرستی اعظم (مسئول طرح)
حسینایی علی (همکار طرح)
معین الغربایی فاطمه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه بین مجرمان جنسی، مجرمان غیر جنسی و افراد غیر مجرم انجام شد.
روش: این پژوهش از حیث هدف بنیادی و از نظر شیوه گرد آوری داده ها توصیفی است. به منظور انجام پژوهش،
45 مجرم جنسی از زندان های غزل حصار و رجایی شهر تهران به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. 45 فرد مجرم غیر جنسی (سارق) از ندامتگاه کرج و 45 فرد غیر مجرم از کارکنان زندانها و افراد مراجعه کننده به زندانهای رجایی شهر و غزل حصار که براساس متغیرهای سن، تاهل، سطح تحصیلات و شغل با گروه مجرمان جنسی همتا بودند به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. از پرسشنامه طرحواره های -ناسازگار اولیه یانگ (SQ-SF) برای جمع آوری داده ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج این پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین سه گروه از نظر طرحواره های ناسازگار اولیه تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج به دست آمده از آزمون تعقیبی بونفرونی نشان می دهد که به جز طرحواره های "محرومیت هیجانی"، "معیار سرسختانه" و "شکست"، در بقیه طرحواره ها بین دو گروه مجرمان جنسی و افراد غیر مجرم تفاوت معناداری وجود دارد. بین گروه مجرمان غیر جنسی و افراد غیر مجرم در همه طرحواره های ناسازگار تفاوت معناداری وجود دارد و بین گروه مجرمان جنسی و مجرمان غیر جنسی فقط در طرحواره " اطاعت" تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که طرحواره های ناسازگار اولیه می توانند حدود
49% تا 66% از جرایم جنسی را پیش بینی کنند. از بین 15 طرحواره ناسازگار اولیه چهار طرحواره رها شدگی، بی اعتمادی، وابستگی و آسیب پذیری قدرت پیش بینی بیشتری برای جرایم جنسی دارند.
نتیجه گیری: طرحواره های ناسازگار اولیه می تواند جرایم جنسی را در افراد پیش بینی کند. بنابراین درمان های شناختی- رفتاری مجرمان جنسی باید علاوه بر افکار خود آیند منفی ، باورهای بنیادین اولیه را نیز مورد توجه قرار دهند.کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار اولیه، جرم جنسی، جرم غیر جنسی، افراد غیر مجرم

 
 
Title:

The Comparison Of Early Maladaptive Schemas in Sex Offenders, no sex offenders and non offendersAbstract:

Introduction: The purpose of this study was to cmpare early maladaptive schemas between Sex Offenders, no sex offenders and non offenders.
Methods: The present study is a descriptive-post hoc study.45 Sex offenders and 45 no sex offenders was randomly selected of prisons in Tehran.45 Non sex offenders was randomly selected from prison staff. Three groups were homogenized in terms of their age, marriage life, education and job. (mean age=27 years, SD=9.40, range=18-45). Early maladaptive schemas was measurd by Yong Schema Questionnaire – short form (YSQ-SF).
Results: The result of MANOVA showed that the mean score of 13 early maladaptive schemas were significantly diferent between three groups (p<0.05).
The result of Bonforoni test showed, This discrepancy was mostly evident in abandonment/ instability, mistrust/abuse, social isolation/alienation, vulnerability to harm and subjugation, shame, dependency, enmeshment, subjugation, entitlement, insufficient self control, self-sacrifice and inhibition between sex offenders and non offenders.So, there are significant differences between no sex offenders and non offenders in 15 schema and there is no differences between sex offenders and no sex offenders except subjugation.
discussion: Eearly maladaptive schemas play principle role in identifying the difference between the sex offender, no sex offenders and non offenders. So, Cognitive-behavioral therapies on sex offenders should emphasize on both automatic thoughts and early maladaptive schemas.Keyword(s): Early maladaptive schemas, Sex offenders, no sex offenders and no offenders