برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه ای درباره فراغت جوانان شهر کرمانشاه: پرسه زنان دبیر اعظمگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
امیری نادر (همکار طرح)
رضاپور آرش (همکار طرح)
سعیدی علی اصغر (همکار طرح)
حامد بی تا (همکار طرح)
فخرایی عاطفه (همکار طرح)
محمدی زهرا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

در پژوهش حاضر، موضوع کلی «اوقات فراغت جوانان کرمانشاه» به تحلیلی از پدیده مشخص پرسه زنی در یکی از خیابان های کرمانشاه بازگردانده شده است. دبیر اعظم یکی از کانون های اصلی پرسه زنی – و به اعتباری اصلی ترین کانون پرسه زنی در شهر کرمانشاه است. در این پژوهش با مدد گرفتن از شیوه های ترکیبی کیفی و با تکیه بر مفاهیم سه گانه تئوریک «تحلیل فضایی» لفور، «رفتار فراغت» ملهم از بنیامین و «مناسبات اوقات فراغت» برگرفته از روژک سعی شده است در قالب سه وجهی تئوریک مذکور- که در مرکز آن تحلیل روایت جای دارد- به درک کنشگران ازفضای دبیر اعظم نزدیک شویم. البته برای رسیدن به این نقطه فرجامین، نخست به شرایط ایجابی سلبی تولید فضای دبیراعظم و پس از آن به کشمکش ها و چانه زنی های پیرامون فضا و نیز سنج شناسی گروه های درگیر منازعه پرداخته ایم.کلیدواژگان: پرسه زنی، تحلیل، فضایی، رفتار فراغت، مناسبات اوقات فراغت، تحلیل روایت

 
 
Title:

The study on youths leisure time in Kermanshah: Flaneurs of Dabir AazamAbstract:

In this research, the general topic of "Kermanshah youth leisure time" is confined to analysis of a specific phenomenon called "flaneur" of one of the streets of Kermanshah city. Dabir Aazam is one of the main centers of flaneur (and even the only one) in Kermanshah.
The present research by applying combined qualitative methods and relying on triple theoretical concepts of “spatial analysis” of Lefebvre, “Leisure behavior” of Benjamin and “Leisure time interaction" of Roject has tried to find out the actors undrestanding of Dabir Azam space. this understanding is based on the mentioned theatrical triangle in which the narrative analysis has a central role and is in the center of it. in order to reach to this goal, in the first step, we have discussed the affirmative and divestive conditions of producing atmosphere of Dabir Azam and then the conflicts and negotiation relevant to that space, as well as the typology of involved groups .Keyword(s): Flaneur, Spatial, Analysis, Leisure behavior, Leisure time interaction, Narrative analysis