برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی کاربرد باگاس نیشکر جهت تصفیه فاضلاب های صنعتیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی تجزیه

پژوهشگران: 
هاشمی فاطمه (مسئول طرح)
پرهام هوشنگ (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

استفاده در ساخت تصفیه خانه برای کارخانه و آزمایشگاه های تصفیه نیشکر و صنایع پتروشیمی.
کسب دانش فنی در مورد باگاس و تصفیه فاضلاب های صنعتی برای فاز دوم CPM کسب دانش فنی در مورد تصفیه فاضلاب های صنعتی برای کارهای آزمایشگاهی.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

در این طرح امکان تصفیه فلزات سنگین و سختی پساب های صنعتی با استفاده از باگاس بررسی شد. در فصل اول کشت، برداشت و فرآوری نیشکر، ترکیبات و صنایع جانبی آن بررسی شد. ترکیبات، ارزش حرارتی، نگهداری، مغزگیری و صنایع جانبی باگاس بررسی شد. در پایان این فصل تحقیقات انجام شده در زمینه تولید کربن فعال از باگاس و کاربردهای آن، استفاده از باگاس و مشتقات آن در صنایع وابسته به نفت، کاربردهای خاکستر باگاس، استفاده از باگاس برای حذف فلزات سنگین و امکان تجزیه زیستی باگاس استفاده شده مرور شد.
در فصل دوم تصفیه آب و فاضلاب بررسی شد. تاریخچه ای از تصفیه آب، شیمی آب و فاضلاب، آلودگی ها و مشخصات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب بیان شد. تصفیه فاضلاب به طور خلاصه و روش های حذف فلزات سنگین و سختی به طور مفصل بررسی شد. روش استفاده از رزین و جذب سطحی برای حذف فلزات سنگین مفصلا بررسی شد. مزایا و معایب روش های مختلف مقایسه گردید. در پایان این فصل تحقیقات انجام شده در زمینه استفاده از مواد لیگنوسلولزی و بیومس ها به عنوان جاذب مرور شد.
در فصل سوم روش های آزمایش امکان جذب سرب، نیکل و جیوه توسط باگاس بررسی شد که نتایج این آزمایشات مقدماتی امکان حذف فلزات سنگین توسط باگاس را تایید کرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

In this research the ability of bagasse for adsorption of heavy metals and softening indusrrial wastewater was investigated. In first chapter cultivation, harvesting and process of sugarcane and its component, heating value, storage, depithing and side-industrial bagasse was studied. At the end of this chapter a literature review about the production and application of activated carbon, bagasse utilization and its derivatives in oil industry, bagasse flyash application, bagasse utilization for removal of heavy metals and applied bagasse biodegradability was added.
In second chapter water and wastewater treatment was studied. The history of water treatment, water and wastewater chemistry, pollution and physico-chemical and biological water characteristics was descripted. Wastewater treatment was briefly and removing of heavy metals and softening methods was completely explanated. Methods of resin utilization and adsorption was detailed for heavy metals removing. Advantages and defects of heavy metals removal methods was compared. Finally the research about using lignocellulose materials and biomass as adsorber was reviewed.
In third chapter the procure test of adsorption ability of lead, nickel and mercury by bagasse was investigated which primary expriments result was showed the bagasse ability to remove heavy metals.Keyword(s):