نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و تعیین پتانسیل های گیاهان مرتعی و دارویی منطقه هلجردگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

امروزه نظر به اهمیت اقتصادی و درمانی گیاهان دارویی و علوفه ای و توسعه نگرش گیاه درمانی در جهان، بوم شناسی این گیاهان از اهمیت خاص برخوردار است. شناسایی، معرفی و بررسی نیازهای اکولوژیک گیاهان به منظور استفاده و مدیریت بهینه ازاین منابع خدادادی امری لازم و ضروی می باشد. منطقه مورد مطالعه در غرب استان تهران واقع گردیده. نزدیکترین نقطه مسکونی روستای هلجرد در غرب شهر کرج و منتهی الیه شرق شهرستان ساوجبلاغ قرار دارد.این منطقه دارای مختصات 50o 59’ تا 50o 50’ طول شرقی 35o 52’ تا 35o 59’ عرض شمالی، فاصله منطقه تا تهران حدود 50 کیلومتر است. در این طرح واحدهای اکولوژیکی مبنای کار قرار گرفت و 16 واحد شکل زمین مشخص و جمعا 5 تیپ گیاهی و محدوده آنها بر روی نقشه مشخص و تیپ ها بر اساس گونه های غالب نام گذاری گردید. در واحد های گیاهی تولید، تراکم و لیست فلورستیک گیاهان تعیین شد. جهت اندازه گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی تاثیرگذار و مهم خاک به صورت سیستماتیک و تصادفی در هر یک از واحدها مورد بررسی قرار گرفت. پس از طبقه بندی داده ها به منظور تجزیه و تحلیل خصوصیات خاک در ارتباط با تغییرات پوشش گیاهی، از روش تجزیه مولفه های اصلی استفاده شد. جهت شناسایی ترکیبات اسانس گیاهان دارویی مولد اسانس از چهار نمونه از گیاهان اقدام به جمع آوری سپس اسانس آنها، درصد و ترکیبات تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گرفت.ترکیبات اسانس توسط دستگاه GC/MS آنالیز شد. چهار گونه گیاهی معطر اسانسهای آنها بررسی و درصد ترکیب عمده آنها شناسایی گردید.واحدهای اکولوژیک، هلجرد، گیاهان دارویی، PCA، اسانس

 
 
Title:

investigation and determination of potional rangland plants and medicinal in halejred regionAbstract:

Considering today's economic and health importance of medicinal plants and fodder plants and development of therapeutic attitude in the world, the ecology of the plants has a special significance.
Identify, introduce and ecological needs of plants in order to optimize the use and management of these God-given resources is imperative and necessary Survey.
The study area located in the West of Tehran province. Halejrd nearest point in the West Village housing and the city of Karaj city Savojbolagh East lead layer is located. This area has the coordinates 59 50_ 50 50 eastern longitude52 35_ 59 35 north latitude, distance from Tehran area is about 50 km. The design work was based on ecological units and 16 units identified the land and plant a total of five brigades and their range and type marked on the map based on the dominant species was named.
Per unit of plant production, plant density was determined List Floristic. Measure physical and chemical properties affect the soil and important for systematic and random in each of the units were studied. After the classified data to analyze the soil properties associated with vegetation changes, the main component analysis method was used.
 To identify essential components of medicinal plants producing essential oils from plants of the four samples and then collect their essence, the percentage and its constituent compounds were studied. Essential ingredients apparatus GC / MS were analyzed. Four aromatic plant species composition and percentage of extract they were identified mainly.Keyword(s): ecological units, Halejrd, medicinal plants, pCA, extract