برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثرات عصاره میوه گیاه کبر(Capparis spinosa) در کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دوم: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور دارای شاهد دارونماگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: فارماکولوژی و طب کاربردی

پژوهشگران: 
فلاح حسینی حسن (همکار طرح)
خلیقی سیگارودی فرحناز (همکار طرح)
حسنی رنجبر شیرین (همکار طرح)
نائبی ندا (همکار طرح)
حشمت رامین (همکار طرح)
اهوازی مریم (همکار طرح)
عباسی بهروز (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

مقدمه: گیاه دارویی کبر در طب سنتی در درمان بسیاری از بیماریها از جمله بیماری قند خون بالا مصرف می شود ولی تاکنون هیچ تحقیق علمی جهت بررسی اثربخشی آن در کاهش قند خون بیماران دیابتی نوع دوم گزارش نشده است.
هدف: در این طرح پژوهشی هدف بررسی تاثیر عصاره میوه گیاه کبر بر بیماری قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم است.
مواد و روشها: در این کارآزمایی بالینی تعداد 54 بیمار دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان شریعتی با سن 65ـ40 سال انتخاب و جهت کارآزمایی بالینی بطور تصادفی در دو گروه 28 و 26 نفری عصاره میوه گیاه کبر و دارونما و تقسیم شدند. در این تحقیق به گروه اول کپسول عصاره کبر 400 میلیگرم سه بار در روز و به گروه دوم کپسول دارونما 400 میلیگرم سه بار در روز تجویز شد. بیماران هر دو گروه درمان رایج خود را بدون تغییر ادامه دادند. در این مطالعه در ابتدا و در انتها بعد از دو ماه پارامترهای خون ناشتا بیماران در دو گروه دارو و دارونما شامل سطح گلوکز، هموگلوبین گلیکوزیله، پروفایل لیپید، کراتینین، ALP, SGPT, SGOT و، اوره بررسی و با یکدیگر مقایسه شدند.
نتایج: آنالیز آماری نشان داد که سطح هموگلوبین گلیکوزیله بعد از 2 ماه درمان درگروه عصاره میوه کبر در مقایسه با قبل از درمان تغییر معنی دار نداشته است ولی در گروه دارونما به طور معنی دار (
p=0.001). افزایش یافته بود. با استفاده از آنالیز آماری کو واریانس سطح هموگلوبین گلیکوزیله بعد از 2 ماه درمان در گروه عصاره میوه کبر در مقایسه با گروه دارونما کاهش معنی دار (0.025) داشت. سطح قند خون ناشتا در بیماران گروه عصاره میوه کبر بعد از 2 ماه درمان در مقایسه با قبل از درمان بصورت معنی دار کاهش (p=0.005) یافت و همچنین بعد از 2 ماه درمان در مقایسه با گروه دارونما این کاهش معنی دار (p=0.037) بود. آنالیز آماری نشان داد که سطوح کلسترول تام، کلسترول LDL و تری گلیسرید خون ناشتا در بیماران گروه عصاره میوه کبر بعد از 2 ماه درمان در مقایسه با قبل از درمان به صورت معنی دار کاهش (به ترتیب p=0.005، p=0.044و (p=0.029یافت، ولی در مقایسه با گروه دارونما این کاهش معنی دار نبود. آنالیز آماری نشان داد که سطوح آنزیمهای کبدی، کراتینین و اوره در در دو گروه بعد از دو ماه درمان در مقایسه با زمان شروع و در مقایسه با یکدیگر تغییر معنی داری نداشت.
نتیجه کلی: تجویز عصاره میوه کبربه میزان 1200 میلیگرم در روز به مدت دو ماه به بیماران دیابتی بطور معنی داری موجب کاهش هموگلوبین گلیکوزیله و قند خون و بطور غیر معنی داری موجب کاهش سطح کلسترول تام، کلسترول LDL و تری گلیسرید خون بیماران دیابتی شد ولی هیچگونه عوارضی بر عملکرد کبد، کلیه و دستگاه گوارش نداشت.کلیدواژگان: گیاه کبر، دیابت، گیاه دارویی، طب سنتی

 
 
Title:

To investigate the effect of Capparis spinosa L. fruit extract on blood sugar profile in type II diabetic patients: A double – blind, randomized, placebo controlled trialAbstract:

Introduction: The medicinal plant Capparis spinosa L. has been used for treatment of several diseases including diabetes in traditional system of medicine. But yet, no controlled human study has determined its efficacy in treatment of hyperglycemia in type II diabetic patients.
Objective: The present study was undertaken to explore the possible anti-hyperglycemic effects of the C. spinosa fruit extract on type II diabetic patients.
Methods: C. spinosa 400 mg dried fruit extract powder per capsule and placebo capsules in a same shape and color were prepared in the Institute of Medicinal Plants Karaj, Iran. A total 54 type II diabetic patients (aged 40 to 65 years) registered at the Diabetic Clinic registry of Shariati Hospital Tehran Iran, were randomly selected and enrolled in two groups. Two groups 28 and 26 patients under standard anti-diabetic therapy, received 400 mg C. spinosa fruit extract and placebo capsules three times a day respectively. The patients fasting blood glucose, HbA1c, lipid profile, liver function test and renal function test were determined at the beginning and after two months during the study.
Results: Results showed no significant difference in HbA1c levels after two month in C. spinosa group as compared to base line but it was significantly increased (p=0.001) in placebo group. Using ANCOVA statistical analysis there is significant decrease in HbA1c levels in C. spinosa treated patients as compared to control group at the end of the study (p=0.025). There was significant decreased (p=0.037) in fasting blood glucose in C. spinosa group as compared to control group at the end of the study. There was also significant decreased in fasting total cholesterol, LDL and triglyceride level (p=0.005, p=0.044 and p=0.029 respectively) in C. spinosa group after two months as compared to beginning of the study. No notable liver, kidney and gastrointestinal side effects were observed in these two groups.
Conclusion: The results showed that the C. spinosa fruit treatment has beneficial effect on reducing glycemic state in type II diabetic patients. The use of this herbal medicine in the dose of 1200 mg/day in 3 divided doses showed no adverse gastrointestinal symptoms as well as liver and kidney abnormalities during two months of therapy.Keyword(s): Capparis spinosa, Diabetes, Medicinal plant, Traditional medicine