نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تعیین معیارهای موثر در شایستگی مرتع برای گردشگریگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی مدیریت و توسعه منابع طبیعی

پژوهشگران: 
حسینی توسل مرتضی (مسئول طرح)
کهندل اصغر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

وجود تعداد دام بیش از ظرفیت در حال حاضر از معضلات مراتع کشور است. چرای مفرط باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و تخریب خاک می شود و به دنبال آن فرسایش خاک شروع می شود و در صورت ادامه این وضعیت صدمات جبران ناپذیری به منابع طبیعی تجدید شونده و جامعه وارد می شود. با مدیریت و توسعه گردشگری در مراتع می توان از طریق ایجاد اشتغال و بهبود وضع مالی بهره برداران از فشار وارده بر مرتع کاست، همچنین جلوی تخریب منابع آب، خاک و پوشش گیاهی را گرفت و فرسایش را کاهش داد. هدف این طرح تعیین معیار های موثر در استفاده های اکوتوریسمی و گردشگری از مراتع و تعیین شایستگی مراتع مورد مطالعه برای فعالیت های گردشگری و در نهایت رسیدن به توسعه پایدار در مدیریت صحیح مراتع است. در این مطالعه به طورکلی معیارهای وضعیت زمین، خاک، مخاطرات محیطی، منابع آبی، پوشش گیاهی و اقلیم به عنوان عوامل محیطی و معیارهای جذابیت های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، دسترسی، کاربری اراضی و تقاضای تفرجی به عنوان عوامل اقتصادی و اجتماعی برای ارزیابی توان گردشگری طبیعی حوزه آبخیز تاریکدره استفاده گردید. با استفاده از GIS و معیارهای مذکور 156000 مترمربع (15.6 هکتار) از وسعت این حوزه برای تفرج متمرکز مناسب تشخیص داده شد و نتایج نشان داد مابقی مساحت این منطقه (5138 هکتار) محدودیتی برای تفرج گسترده ندارد. توان گردشگری طبیعی از حیث شاخص های اقلیمی موثر درگردشگری طبیعی در این منطقه، در ماههای مرداد، تیر، خرداد، شهریور و اردیبهشت به ترتیب حائز بیشترین مطلوبیت است. بر اساس معیارهای اکولوژیک و اقتصادی و اجتماعی، 9 منطقه تفرجی به عنوان موقعیت و یا گزینه های انتخاب عرصه های مطلوب برای تفرج متمرکز در منطقه بدست آمد و امتیاز هر کدام از پهنه ها مشخص گردید. با توجه به حضور هرکدام از شاخص ها و میزان امتیاز آنها پهنه ها اولویت بندی گردید.مرتع، گردشگری، طبیعت گردی، معیارهای موثر

 
 
Title:

Determination Effective Indexes on Rangeland Suitability for RecreationAbstract:

Is one of the country's problems. Excessive grazing caused the loss of vegetation and soil degradation and erosion, followed by starts and if this situation continues irreparable damage to natural resources, renewable and community can be entered. Tourism Development and Management in pastures can be improved through the creation of employment and financial status Owner pressure on pasture to reduce the degradation of water resources front, the soil and vegetation and reduce erosion. The project objective criteria to determine the effective use of ecotourism and tourism in the rangelands studied to determine suitability for tourism activities and ultimately to achieve sustainable development in the proper management of rangelands. In this study general criteria for state land, soil, environmental hazards, water resources, vegetation, climate and environmental factors and criteria as natural attractions, historical and cultural access, land use and demand outing as for social and economic factors evaluation of natural tourism Tarykdrh watershed were used. Using GIS and the measures 156,000 square meters (15.6 hectares) area of focus in this area suitable for the outing was diagnosed and the results showed that the remaining area of the region (5138 hectares) has extensive restrictions outing. Tourism can be as natural indicators of climate affecting natural tourism in the region, in the months of July, July, June, September and December respectively, the highest utility is critical. Based on ecological criteria and economic and social outing as nine regional situation and the options selected or desired areas of focus for the outing was in the area and rated each of the zones were recognized. Due to the presence of any of the indicators and their scores were priorities zone.Keyword(s): Rangeland, Tourism, Ecotourism, Effective measures