برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سنتز کبالت پلی آنیلین و کبالت نانوذره به روش شیمیاییگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
آقازاده فاطمه (مسئول طرح)
بدراقی جلیل (همکار طرح)
حسینی سمانه سادات (همکار طرح)
قاسمی زهرا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

نانوذرات مغناطیسی کبالت با استفاده از روش احیا نمک کبالت و در محیط اتانول سنتز شد. در ادامه، نانوکامپوزیت پلی آنیلین/ نانوذرات کبالت با روش الکتروشیمیایی و بطور مستقیم بر روی سیم استیل ترسیب شد. تصاویر میکروسکوپی پلی آنیلین و نانوکامپوزیت پلی آنیلین/ نانوذره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی بدست آمد. این تصاویر تاثیر نانوذرات کبالت را بر ترسیب الکتروشیمیایی نانوکامپوزیت نشان داد. وارد کردن نانو ذره در محلول الکترولیت در حین الکتروپلیمریزاسیون آنیلین، نانوکامپوزیتی با سطح ویژه بالاتر و یکنواخت تر نسبت به پلی آنیلین تنها ایجاد می کند.کلیدواژگان: نانو ذره کبالت، پلیمر هادی، نانوکامپوزیت

 
 
Title:

Synthesis of Co/PANI and Co nanoparticle by chemical methodAbstract:

Cobalt magnetic nanoparticles were synthesized by the reduction method in ethanol. Then, a hybrid nanocomposite of polyaniline (PANI)/Cobalt nanoparticles has been electrodeposited directly on a stainless steel wire by the potentiostatic method. Microscopic images of electrodeposited PANI and PANI- Cobalt nanocomposite coatings were obtained by scanning electron microscope. The scanning electron microscopic images of polyaniline and its nanocomposite pointed out the influence of cobalt nanoparticles in the electrodeposition of polyaniline. Dispersion of cobalt nanoparticles in electrolyte solution during the electrodeposition creates a nanocomposite with a more surface area than pure polyaniline.Keyword(s): Magnetic nanoparticle, Conductive polymer, Nanocomposite