نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان»گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: طرح و لایحه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1400-8-4

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده: یکی از مهم ترین عوامل حفظ و ارتقای امنیت ملی هر کشوری، انعقاد موافقتنامه های همکاری در زمینه مسائل امنیتی و دفاعی با کشورهای دیگر به ویژه در مناطق همجوار است که در این زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته، تروریسم، افراط گرایی و مواد مخدر از اهمیت خاصی برای جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی آن برخوردار است. درواقع ملت ها و دولت های هر منطقه ای از برخی منافع و دغدغه های مشترک به ویژه در رابطه با جرائم و تهدیدات فراملی برخوردار هستند که دولت ها و پارلمان ها با شناسایی این منافع و توسعه همکاری ها در این خصوص، می توانند زمینه های استقرار امنیت را فراهم آورند. در این میان یکی از مناطق مهم برای جمهوری اسلامی ایران آسیای مرکزی و دولت های آن است و بر همین اساس موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان منعقد شده و برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. ذکر نکات زیر در این خصوص لازم به نظر می رسد.

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):