نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

پژوهشی استفاده از مدل ریاضی و GIS به منظور تعیین حریم حفاظتی چاه های شرب- مطالعه موردی: منطقه یافت آباد تهرانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
دلخواهی بهزاد (مسئول طرح)
اسدیان فرهاد (همکار طرح)
هاشمی نژاد علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

این تحقیق با هدف تعیین محدوده حفاظتی جهت جلوگیری و پیشگیری از آلودگی چاههای آب شرب، به وسیله ترسیم یک محدوده در اطراف چاه با استفاده از مدل ریاضی عددی و ممانعت از توسعه و ایجاد منابع آلودگی جدید در داخل این محدوده (حریم حفاظتی چاه)، صورت پذیرفته است. به منظور ترسیم حریم حفاظتی چاه های شرب منطقه یافت آباد تهران با استفاده از مدل ریاضی، ابتدا کلیه داده های مورد نیاز جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بصورت لایه های اطلاعاتی مختلف در محیطGIS (نرم افزار ArcGIS V.9.2)، جهت ورود به مدل، تنظیم گردید. سپس با استفاده از این داده ها، مدل ریاضی عددی آبخوان با استفاده از نرم افزار مدل سازی GMS V.6.5 تهیه گردید. بعد از آن، از نتایج مدل واسنجی شده در ترسیم منطقه تسخیر و حریم های حفاظتی تعداد 24 حلقه چاه شرب منطقه یافت آباد تهران، به وسیله برنامه مکان یابی ذره ای MODPATH استفاده گردید. پس از ترسیم مناطق تسخیر و حریم های حفاظتی با زمان های سیر 50 روز، 2 و 10 سال برای چاه های فوق الذکر، تاثیر پارامترهای آبخوان و چاه بر روی حریم های چاه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان روش مدل عددی با سایر روش های موجود تعیین حریم حفاظتی چاه مقایسه گردید. در صورت فراهم بودن اطلاعات قابل اعتماد هیدروژئولوژیک در منطقه استقرار چاه ها، روش مدل عددی نتایج دقیق تری را برای حریم های حفاظتی چاه ها ارایه می دهد.چاه های آب شرب، حریم حفاظتی، منطقه تسخیر، مدل ریاضی عددی، هیدروژئولوژی

 
 
Title:

The use of Mathematical Model and GIS for Delineating Wellhead Protection Area of Drinking water wells –case study:Yaft abad district of TehranAbstract:

Wellhead protection area is part of the aquifer surrounding a water well through which water and contaminants can enter the extracted well at a certain time. In order to evaluate factors affecting protection area of drinking water wells using numerical mathematical model, Data of 24 drinking water wells of Yaft Abad area in Tehran has been analyzed in this project.
First, numerical mathematical model of the aquifer was prepared by modeling software, GMS V.
6.5. Then, the results of calibrated model was used to delineate capture zones and wellhead protection areas for the drinking wells, by MODPATH, a particle tracking code. After capture zones and protection areas delineation for the said wells with 50 days,
2and 10 years time of travel, The results of numerical model were compared with the other available methods of wellhead protection delineation. Aquifer simulation results show that increasing of groundwater extraction rate and number of wells has a direct effect on the whp area and cause it to enlarge. Also flow direction takes part as a major role to describe the size, form and direction of protection areas. Quantity and convergence of flow paths at different parts of a protection area, describes the different inflow rate to the well from different directions.The main result of this study indicates When reliable hydrogeologic parameters are available in the region where wells are located, the numerical model method produce more accurate results for wellhead protection areas.Keyword(s): Drinking water wells, Protection area, Capture zone, Numerical mathematical model, Hydrogeology